§: Právní předpisyZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - Školský zákon - (č. 82/2015 Sb.)

Školský zákon - (č. 82/2015 Sb.) v konsolidovaném znění účinném od 1. 9. 2016: ZDE

Úplné znění Školského zákona (předpis 82/2015): ZDE

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění platném od 1. 1. 2018

Vyhláška č. 27/2016 Sb.: ZDE

Vyhláška č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

Vyhláška č. 197/2016 Sb.: ZDE, resp. ZDE

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb.: ZDE

Komentář k přehledu podpůrných opatření

Komentář ke stažení: ZDE

Mezinárodní dokumenty

Všeobecná deklarace lidských práv a svobod OSN 1948: ZDE

Úmluva OSN o právech dítětě 1989: ZDE

Salamanská deklarace UNESCO 1994: ZDE

Světová deklarace vzdělání pro všechny tzv. Jomtienská deklarace 1990: ZDE

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením 2006: ZDE