Mezinárodní šetřeníICILS

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).  Jedná se o první mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti, která je na mezinárodní úrovni koordinována Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA). V ČR jej realizuje Česká školní inspekce. Šetření zjišťuje rozdíly ve výsledcích CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, jednak mezi školami v rámci jednotlivých zemí tak, aby zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se způsobem poskytování vzdělávání v oblasti CIL. Testovanou skupinou žáků jsou v České republice žáci 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

 http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/ICILS/Ceska-skolni-inspekce-zverejnuje-vysledky-setreni

IEA

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievment) je nezávislé konsorcium národních výzkumných institucí a vládních výzkumných agentur z celého světa, založené roku 1958. IEA má Sekretariát a stálou komisi, která je sedmičlenná.

 http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/mezinarodni-pruzkumy-iea 

PIRLS a TIMSS

Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol. Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Šetření PIRLS se snaží také zmapovat význam rodinného, školního a širšího prostředí žáků pro rozvoj čtenářské gramotnosti.

Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Kromě úrovně znalostí žáků se zjišťuje i vliv domácího prostředí, postoje rodičů apod.

http://timssandpirls.bc.edu/ 

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS 

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS

Analytická publikace - vybraná zjištění PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Jedná se o analytickou publikaci, která se věnuje podrobnějšímu rozboru výsledků českých žáků prvního stupně základní školy (4. ročníku) v matematice, v přírodovědě a ve čtenářské gramotnosti včetně mezinárodních souvislostí.

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Sekundarni-analyzy/Analyticka-publikace-vybrana-zjisteni-PIRLS-20 

PISA

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assesment) je považováno za největší a nejdůležitější mezinárodní šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání, které v současné době ve světě probíhá. Výzkum je jednou z aktivit Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Šetření je zaměřeno na zjišťování úrovně gramotností patnáctiletých žáků, kteří se ve většině zúčastněných zemí nacházejí v posledních ročnících povinné školní docházky. Je koncipován tak, aby poskytoval tvůrcům školské politiky v jednotlivých zemích všechny důležité informace o fungování jejich školských systémů. Testování probíhá ve tříletých cyklech, přičemž pokaždé je kladen důraz na jednu z uvedených oblastí tak, aby bylo možno o ní získat detailnější informace. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.  

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA 

Kreativní řešení problémů - Výsledky PISA 2012

Tento dokument přináší výsledky šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Šetření, které v České republice realizovala Česká školní inspekce, bylo počítačovou formou zadáno přibližně 85 000 žákům ze 44 zemí a ekonomických celků.

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Vysledky-PISA-2012-Kreativni-reseni-problemu

 

TALIS

Šetření o vyučování a učení - TALIS 2013. Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2013 se zaměřovalo na zmapování školního prostředí, v němž probíhá vyučování, a podmínek, ve kterých učitelé pracují. Šetření se zúčastnilo 34 zemí a regionů, z nichž 24 je členem OECD. Ve všech zemích byli dotazováni učitelé vyučující na úrovni ISCED 2 a ředitelé škol, ve kterých tito učitelé působí. Více informací o šetřeních TALIS lze najít na webových stránkách www.csicr.cz, kde jsou též ke stažení všechny dosavadní výstupy (kromě Národní zprávy také dotazníky, překlad koncepčního rámce, zpráva o kvalitě provedení šetření s informacemi o průběhu sběru dat, datové soubory apod.)

http://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TALIS 

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

 

Testování finanční gramotnosti bylo v roce 2012 volitelnou součástí mezinárodního šetření PISA (Programme for International Student Assesment). Tento vzdělávací projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj zajišťuje v pravidelných tříletých cyklech úroveň matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v zapojených zemí celého světa. Šetření PISA 2012 bylo primárně zaměřeno na oblast matematické gramotnosti.

Testování finanční gramotnosti PISA 2012 je prvním mezinárodním šetřením svého druhu, které je zaměřeno na hodnocení úrovně finanční gramotnosti patnáctiletých žáků. Do tohoto šetření se zapojilo celkem 18 zemí a ekonomických celků včetně České republiky, z nichž 13 jsou členskými zeměmi OECD.

http://www.csicr.cz/html/PISA-FG/flipviewerxpress.html