Rejstříky a databázeDatabáze EUROSTAT

Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie. Úkolem Eurostatu je předkládat harmonizovaná statistická data na úrovni celé EU a zároveň poskytovat statistické srovnání regionů a členských států. Jeho ekonomická data také slouží jako základní a oficiální podklad pro rozhodování Evropské centrální banky a dalších unijních institucí v ekonomických otázkách. Jeho sídlem je Lucemburk. V databázích EUROSTATu lze nalézt statistiky týkající se téměř všech oblastí života v zemích EU. Např.: pohyby obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanost, sociálně ekonomický rozvoj, genderové statistiky, zdraví atd.

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h

http://ec.europa.eu/eurostat

Databáze produktů Evropského sociálního fondu

Tato databáze nabízí inovativní produkty programů Evropského sociálního fondu (ESF) realizovaných v České republice - nově vytvořené nástroje pro zvyšování zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů.

http://esfdb.esfcr.cz/

Databáze strategií

Databáze strategií je celostátním informačním systémem strategických a koncepčních dokumentů. Umožňuje přehledné zobrazení dokumentů, jejich cílů a opatření, odpovědností za plnění a indikátorů úspěšnosti.

http://www.databaze-strategie.cz/

Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je veřejným portálem, jehož smyslem je umožnit volné šíření inovativních materiálů vzniklých v rámci projektů finančně podpořených z OP VK a tím zajistit jejich větší využitelnost napříč vzdělávacími subjekty, poskytnout vhodné příklady dobré praxe a přispět k transparentnosti čerpání z evropských fondů v České republice.

https://databaze.op-vk.cz/

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/databaze-vystupu-projektu-op-vk-nabizi-ucebni-materialy-i?lang=1&ref=m&source=email

Indikátory EUROSTATu

Eurostat je statistickým úřadem Evropské unie. Z více než 130 ukazatelů, se kterými EUROSTAT pracuje, jich bylo identifikováno deset jako hlavních indikátorů. Poskytují celkový obraz o tom, zda Evropská unie dosahuje pokroku na cestě k udržitelnému rozvoji dle stanovených strategií. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/identifikatory-eurostat

Indikátory OECD

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Jednou z oblastí, které se tato organizace věnuje, je oblast školství a vzdělávání. Pomocí předem definovaných indikátorů porovnává vzdělávací systémy a jejich výsledky v jednotlivých členských zemí EU a dalších přidružených zemí.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/indikatory-oecd

Kraje, školy, čísla

Kraje, školy, čísla je popularizačně informační publikace, která velmi jednoduchou a přehlednou formou prezentuje soustavu základních primárních i sekundárních statistických ukazatelů o školství v jednotlivých krajích; umožňuje srovnání situace v jednotlivých krajích vůči „průměru ČR“.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/kraje-skoly-cisla-1

Krajská ročenka školství

Krajská ročenka školství je publikace, která srovnává statistické ukazatele o školství v jednotlivých krajích na základě základních statistických ukazatelů (výkony školství, zaměstnanci a mzdové prostředky, financování školství, nezaměstnanost absolventů).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/krajska-rocenka-skolstvi

Národní registr výzkumů o dětech a mládeži

Národní registr výzkumů o dětech a mládeži je veřejně přístupným archivem dat určeným všem zájemcům o nejnovější informace z oblasti výzkumných šetření zaměřených na naši nejmladší generaci. Portál provozovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání shromažďuje výzkumy realizované státními, vědecko-výzkumnými i neziskovými organizacemi a institucemi. V elektronické knihovně Registru jsou uloženy kompletní závěrečné zprávy či odkazy na ně, spolu se základními anotacemi, a to jak v českém, tak v anglickém jazyce. V případě Vašeho zájmu stát se přispěvatelem či spolupracující institucí, kontaktujte prosím správce portálu.

http://www.vyzkum-mladez.cz

Statistická ročenka školství

Ročenka obsahuje detailní pohled na tzv. výkonové ukazatele (tj. počty škol, žáků, absolventů a učitelů, počty zařízení a jejich výkony včetně počtů učitelů) za příslušný školní rok, a to jak v globálních číslech, tak ve členění podle zřizovatele, oborů vzdělání/studia, jednotlivých  oblastí a krajů. Dále obsahuje podrobné údaje o pracovnících a mzdových prostředích v příslušném kalendářním roce za školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem školství, obcemi, kraji, soukromníky a církví, podrobný přehled o financování školství ze státního rozpočtu apod.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/rocenky 

Školské statistiky

Za výkon státní statistické služby resortu školství odpovídá pracoviště státní statistické služby resortu, kterým je Odbor školské statistiky, analýz a informační strategie.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticke-vystupy-a-analyzy

Školství do kapsy

Školství do kapsy je datová publikace, která obsahuje základní kvantitativní údaje o školství v jednotlivých krajích – počty škol, žáků/studentů, nově přijatých, absolventů, počty učitelů a jejich platy, výdaje na školství. Má formu „skládačky do kapsy“.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolstvi-do-kapsy

Školství pod lupou

Školství pod lupou je datově analytická publikace, která prezentuje komentovaný výběr nejdůležitějších ukazatelů uvedených v krajské ročence. 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolstvi-pod-lupou

Školství v krajích podle ISCED

Materiál obsahuje základní datové a poměrové ukazatele školství v jednotlivých krajích  podle mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED-97 (výkony škol, ekonomika, zaměstnanost a platy, nezaměstnanost absolventů).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/skolstvi-v-krajich-podle-isced-1