NakladatelstvíAcademia

Nakladatelství Academia se specializuje zejména na původní vědecké monografie a práce českých vědců a překlady významných zahraničních autorů. Vydává také encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice nebo vysokoškolské učebnice, ale nevyhýbá se ani kvalitní beletrii.

http://www.academia.cz/

Alter

Nakladatelství Alter nabízí úplnou řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ; pro 2. stupeň ZŠ a pro příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu. Dále nabízí výukové programy, elektronické varianty tištěných učebnic, pomůcky pro žáky a demonstrační pomůcky. Všechny učebnice a učební pomůcky ALTER byly vytvořeny v souladu s požadavky RVP ZV, umožňují naplňování klíčových kompetencí a realizaci očekávaných výstupů RVP ZV. Učebnice ALTER mají schvalovací doložky MŠMT.

http://www.alter.cz/

C. H. Beck

C. H. Beck je evropským nakladatelstvím specializujícím se na právnickou a ekonomickou literaturu. Řada titulů je dostupná také v elektronické podobě. 

http://www.beck.cz/

Computer Media

Část produkce nakladatelství představují učebnice pro základní a střední školy. Od roku 2009 nabízí také EduPosters.org - výukové obrazy pro celý svět na serveru www.eduposters.com jsou nástěnné obrazy pro školský segment na celoevropském trhu. Server je provozován v 6 jazycích a jeho zákazníci jsou primárně evropští zákazníci z řad vzdělávacích institucí a škol.

http://www.computermedia.cz/

Fortuna

Nakladatelství Fortuna se věnuje tvorbě učebnic pro základní a střední školy, publikací pro rekvalifikaci, sebevzdělávání, profesní růst a dalších publikací pro odbornou i laickou veřejnost. Řada publikací je připravena přímo pro učitele. Vážným zájemcům z řad učitelů nabízí expediční středisko možnost zapůjčení knih k nahlédnutí a posouzení jejich obsahové, estetické a metodické kvality.

http://www.fortuna.cz/

Fraus

Nakladatelství Fraus propaguje interaktivní výuku a zavádění nových výukových metod do škol v ČR. Nabízí i učebnice, které vycházejí vstříc školám se zájmem o alternativní postupy při výuce. Hlavní část nabídky tvoří ucelené řady tištěných i interaktivních učebnic a vzdělávacích materiálů pro základní a střední školy, víceletá gymnázia a jazykové školy. Dále vydává pedagogickou literaturu, edici Čti+ na podporu čtenářské gramotnosti nebo populárně-naučné encyklopedie pro děti.

http://www.fraus.cz/

Grada

V nabídce společnosti GRADA jsou tituly s právní tematikou, knihy ekonomické, tituly z oblasti financí a účetnictví, manažerské tituly, psychologické, zdravotnické, knihy s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví, knihy technické z nejrůznějších oborů a profesí. Škálu doplňuje i naučně odborná literatura z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.

http://www.grada.cz/katalog/

Kartografie Praha

Kartografie PRAHA, a. s. se věnuje redakčnímu zpracování a tvorbě kartografických děl a jejich rozšiřování v rámci nakladatelsko - vydavatelské činnosti.

http://www.kartografie.cz/

Klett

Nakladatelství Klett s.r.o. je dceřiná společnost pedagogického nakladatelství zaměřeného na cizí jazyky – společnosti Ernst Klett Sprachen GmbH. Zaměřuje se na jazykovou literaturu, zejména jazykové učebnice a další učební pomůcky pro jazykovou výuku na základních, středních i vysokých školách.

http://www.klett.cz/

Leda

Nakladatelství Leda se specializuje na jazykové slovníky, učebnice, příručky a naučné slovníky. Systematicky se věnuje jak hlavním světovým jazykům, tak jazykům menších národů a států. Ediční řady slovníků a učebnic v současné době zahrnují 22 evropských jazyků, dále čínštinu, indonéštinu a japonštinu. Slovníky a učebnice vycházejí v průběžně aktualizovaných a doplňovaných vydáních.

http://www.leda.cz/index.php

Lingea

Lingea s.r.o. se věnuje vývoji jazykových aplikací a tvorbě vlastních jazykových titulů, a to jako softwarová firma, vydavatel knih a překladatelská agentura působící ve střední Evropě. Vydává příručky věnované méně obvyklým jazykům Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Dále nabízí kolekci konverzací pro více než 50  jazyků. Základem slovníků jsou vlastní databáze.

http://www.lingea.cz/

Nakladatelství České geografické společnosti (ČGS)

Nakladatelství nabízí ucelené řady učebnic zeměpisu a přírodopisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, metodické příručky, pracovní sešity zeměpisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, učebnice zeměpisu pro střední školy, soubor příruček pro učitele, studenty i veřejnost. Řady na sebe navazují jednotným didaktickým odborným i grafickým pojetím. Učebnice pro základní školy rozlišují základní (kmenové) a rozšiřující učivo a vyhovují RVP.

http://www.ncgs.cz/

Nakladatelství Olomouc

Nakladatelství se orientuje na vzdělávací a odbornou literaturu z oblasti lingvistiky, biologie, chemie, filozofie a politologie. Propojuje klasické učebnice a interaktivní výuku, ke každé učebnici může vytvořit její elektronickou podobu, kterou bude možné zakoupit pro tablety IOS i Android a také pro interaktivní tabuli včetně ukázkových videí, audionahrávek, animací, fotografií a hypertextových odkazů.

http://www.nakladatelstviolomouc.cz/

Nová škola

Nová škola, s.r.o., vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy. K tištěným učebnicím vydává i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+). Snaží se  rozšířit sortiment i o pomůcky a školní potřeby. Učebnice Nové školy chtějí podporovat schopnost učit se a mít do učení chuť, podporovat dovednosti k řešení problémů, učit umět pozorovat, hovořit o pozorovaném, komunikovat.

http://www.nns.cz/blog/

Nová škola Brno

Ediční tituly nakladatelství Nová škola Brno se zaměřují na podporu čtenářské gramotnosti. Do učebnic jsou zařazeny motivační úryvky z krásné literatury, odborných a novinových článků nebo encyklopedií. Využívá se metody činnostního učení. Důraz je kladen na etickou výchovu žáků. Učebnice jsou doplněny pracovními sešity. Součástí tištěných učebnic a pracovních sešitů jsou multimediální interaktivní učebnice.

http://www.novaskolabrno.eu/

Polyglot

Nakladatelství jazykové literatury nabízí moderní učebnice pro výuku cizích jazyků na základních a středních školách a víceletých gymnáziích. Knihy pro učitele jsou současně metodickou příručkou. Soubory doplňují audionahrávky na CD, přílohy a testy. Učebnice jsou zároveň zpracovány v multimediální verzi pro interaktivní tabuli. 

http://www.polyglot.cz/nakladatelstvi/

Portál

Nakladatelství Portál je zaměřeno na pedagogiku, psychologii a sociální práce. Z dalších oblastí je to sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. Pro rodiče jsou určeny praktické příručky o výchově, knihy her a nápadů, které mohou využít i učitelé a vychovatelé. Dále nabízí knihy her a cvičení sloužící k zachování bystrého rozumu, tělesné kondice a k nalezení místa v sociální skupině. Pro malé i starší děti vydává pohádky, příběhy, říkadla. Odborné publikace a slovníky jsou určeny studentům vysokých škol i odborníkům v praxi.

http://www.portal.cz/

PRODOS Pedagogické nakladatelství

Prodos nabízí koncepčně zpracované učebnice a pracovní sešity pro základní školy a nižší gymnázia včetně metodických materiálů a dalších pomůcek. Jako první vytvořil komentované verze učebnic pro učitele a přišel s novou kompletní sestavou učebnic i metodické podpory pro výuku dle RVP na 1. stupni ZŠ. V současné době nabízí více než 250 učebnic v ucelených řadách. Všechny učebnice jsou pravidelně revidovány.

http://www.ucebnice.org/prodos

http://www.prodos.eu

Prometheus

Nakladatelství Prometheus vydává koncepčně ucelené řady učebnic matematiky a fyziky pro všechny stupně škol doplněné o sbírky úloh, pracovní sešity, testy a další metodické i odborné publikace. Učebnice mají platnou schvalovací doložku MŠMT a jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

http://www.prometheus-nakl.cz/

Raabe

Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. je odborné pedagogické nakladatelství. Specializuje se na vydávání publikací a metodických příruček pro učitele, ředitele a další pedagogické zaměstnance MŠ a ZŠ. Vydává také pracovní sešity pro podporu rozvoje našich dětí. Je členem skupiny Klett.

http://www.raabe.cz/

Septima

Nakladatelství Septima vydává ve spolupráci s MŠMT učebnice, pracovní sešity, metodické materiály pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dosud vyšly učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické, základní školy speciální, učebnice a pracovní sešity pro sluchově postižené žáky základní školy a učebnice pro odborná učiliště a praktické školy. Dále vydává metodické příručky pro odbornou i širší veřejnost i publikace pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu. Umožňuje rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku. Významnou částí tvorby jsou učebnice a pracovní sešity pro žáky s lehkým mentálním postižením.

http://www.septima.cz/nakladatelstvi/

Pasparta

Nakladatelství Pasparta bylo založeno Národním ústavem pro autismus (dříve APLA Praha, Střední Čechy) jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších siuvisejících oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění.
Klade si za cíl zlepšit informovanost v oblasti poruchy autistického spektra, vydává publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborů. V nabídce naleznete také řadu publikací pro děti a odborné semináře.

http://www.pasparta.cz/

Scientia

Nakladatelství Scientia tvoří učebnice z oblasti biologie, dějepisu, zeměpisu, technických titulů, výukových tabulí a titulů pro širší i odbornou veřejnost. Mezi publikacemi jsou i tituly vydávané Českým statistickým úřadem. Učebnice jsou zpracovány podle současných platných osnov, korespondují s požadavky vzdělávání podle RVP. U učebnic a cvičebnic sleduje návaznost v jednotlivých předmětech a ročnících i vzájemné mezipředmětové propojení. Ilustrační materiál a grafická úprava usnadňující orientaci v textu.

http://www.scientia.cz/

Sobotáles

Nakladatelství se ve své ediční činnosti zaměřujeme především na vydávání odborných učebnic pro střední školy a na další odbornou i zájmovou literaturu. Kromě původních publikací od českých autorů se v menší míře zaměřujeme i na překlady zahraniční odborné literatury.

http://www.sobotales.cz/index.php

Wolters Kluwer

Wolters Kluwer je jedním z předních světových vydavatelů a poskytovatelů informačních produktů a služeb. Soustředí se hlavně na trhy v oblasti zdravotnictví, daní, účetnictví, korporátních služeb, finančních služeb, práva a regulace, vzdělávání.

http://www.wolterskluwer.cz/

SPN nakladatelství

SPN – Soukromé Pedagogické Nakladatelství se specializuje na vydávání učebnic všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy i pro využití nejširší veřejností. Všechny učebnice jsou v souladu s RVP. Pro základní školy nabízí v ucelených obsahových a metodických řadách pro učebnice základních vyučovacích předmětů. Pro střední školy se nabídka zaměřuje hlavně na humanitní obory. Výjimkou jsou chemie a zeměpisy pro SŠ.

http://www.spn.cz/