Analýzy či výzkumy z oblasti školstvíAnalýza Bílé knihy

Dokument Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice v roce 2001 vyhodnocuje, do jaké míry byly naplněny cíle stanovené v roce 2001 v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice neboli v Bílé knize.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/analyza-naplnovani-cilu-vzdelavani

Monitoring implementace kurikulární reformy

Jak je školská reforma přijímána školskou veřejností? V průběhu roku 2008 probíhalo rozsáhlé šetření Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV).

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/monitoring-implementace-kurikularni-reformy

Nejčastější problémy při tvorbě školních programů

Jaké problémy při tvorbě školního vzdělávacího programu a jeho převedení do praxe mají základní školy nejčastěji? S čím se budou muset v této oblasti pravděpodobně potýkat v nejbližší době? O tom informuje zpráva z konzultačního centra Národního institutu pro další vzdělávání.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/nejcastejsi-problemy-pri-tvorbe-skolnich-programu

Postoje a názory veřejnosti: školství a vzdělávání

Agentura Stem pro ministerstvo provedla sociologický výzkum zaměřený na postoje a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání. V první části sledovali názory na řízení regionálního školství, v části druhé na postoje rodičů a žáků ke vzdělávání.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/postoje-a-nazory-verejnosti-skolstvi-a-vzdelavani

Předpoklady a vzdělávací potřeby pedagogů

Agentura Faktum vypracovala pro ministerstvo Analýzu předpokladů a vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků pro zkvalitňování jejich pedagogické práce. Analýza má dvě části. Jedna se zaměřuje na učitele základních a středních škol, druhá na studenty pedagogických fakult a studenty nepedagogických oborů.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/predpoklady-a-vzdelavaci-potreby-pedagogu

Školská reforma v pedagogickém výzkumu

Analýza nálezů pedagogického výzkumu na téma obsah a cíle vzdělávání (tzn. kurikulum), výuka, školní klima, učitelské vzdělávání.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/skolska-reforma-v-pedagogickem-vyzkumu