Standardy a metodická doporučení k DVPP

Zde naleznete standardy a metodická doporučení pro programy předkládané k akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)Metodické doporučení pro tvrobu programů DVPP v artefiletice

Standard doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka

Standard kurzu DVPP zaměřeného na podporu přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedickou prevenci

Standardy MŠMT pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Standard obsahuje následující kapitoly:

  1. Studium pedagogiky
  2. Studium pro asistenty pedagoga
  3. Studium pro ředitele škol a školských zařízení
  4. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
  5. Studium pro výchovné poradce
  6. Studium k výkonu specializovaných činností (koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií; tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů a vzdělávacích programů vyšších odborných škol; prevence sociálně patologických jevů; specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy; specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených

http://www.msmt.cz/file/36198/

Standard studia k výkonu specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie

Standard studia k výkonu specializované činnosti v oblasti enviromentální výchovy

Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času (40 hodin)

Určeno pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 

http://www.msmt.cz/file/36197/

Standard studia pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou ped. činnost (120 hodin)

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky