Časopisy z dalších oborů se vztahem ke vzděláváníAdiktologie

Časopis Adiktologie je moderním odborným časopisem zaměřeným na oblast prevence, léčby a výzkumu závislostí. Je mezioborovým časopisem v duchu interdisciplinární povahy celé oblasti závislostí, tedy oblastí medicíny a psychiatrie, psychologie, pedagogiky, sociální politiky a práce, sociologie, politologie, práva, kriminologie a dalších oborů, které se zde uplatňují a bez jejichž přispění si dnes není možné představit ani prevenci, léčbu a ani výzkum. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Unverzita Karlova

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/15/60/Adiktologie-odborny-casopis-pro-prevenci-lecbu-a-vyzkum-zavislosti-

Archa

Časopis Archa je tištěným zpravodajem o výchově a využití volného času dětí a mládeže. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

http://crdm.cz/casopis-archa/

Časopis pro právní vědu a praxi

Odborný právnický časopis, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy, praktičtěji orientovaných příspěvků, jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Masarykovy Univerzita

http://www.law.muni.cz/content/cs/cpvp/

Data a výzkum - SDA In

Odborný časopis zaměřený na empirický sociální výzkum publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum. Plné texty recenzovaných statí lze získat prostřednictvím Digitální knihovny AV ČR.  Vychází dvakrát ročně.

http://dav.soc.cas.cz/page/5-o-titulu

E-psychologie

E-psychologie je elektronický odborný časopis určený zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie a recenze knih. Časopis je přístupný bezplatně všem čtenářům. Vychází čtyřikrát ročně.

Vydává: Českomoravská psychologická společnost

http://e-psycholog.eu/obsah/

Fórum sociální politiky

Obsahově je zaměřen na sociální politiku, sociální služby, systém státní sociální podpory, zdravotně postižené, rodinu, politiku zaměstnanosti, migraci, sociální dialog a další příbuzná tematika. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

http://www.vupsv.cz/index.php?p=social_policy_forum&site=default

Interaktivní tabule

Časopis o interaktivních tabulích a jejich využití ve vzdělávání, businessu a veřejné správě. Dále přináší aktuální informace o interaktivních učebnicích, počítačích ve vzdělávání, výukovém software a počítačových vzdělávacích hrách. Jde o tzv. „volně editovatelný blog“ a jeho obsah vytvářejí sami čtenáři.

http://www.interaktivni-tabule-pripravy.blogspot.cz/

Kontakt

Odborný a vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity zabývající se ošetřovatelstvím, zdravotně sociální problematikou, kvalitou života, právními otázkami ve zdravotnictví, filozofickou etikou, bioetikou, krizovým managementem, biomedicínou. Vychází čtyřikrát ročně. 

Vydává: Jihočeská univerzita

http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/

Mozaika

Bulletin evropských příležitostí, kde najdete zajímavé články o vzdělávacích příležitostech v zahraničí pro studenty, učitele, i pracovníky s mládež, o stipendiích na studia do celého světě. Vychází čtyřikrát ročně. 

Vydává: Eurodesk a Dům zahraniční spolupráce

http://www.eurodesk.cz/mozaika

Oborové skupiny

Zpravodaj Oborové skupiny je informační bulletin určený externím odborníkům odborných a oborových skupin, odborné veřejnosti i zástupcům státní správy v oblasti školství a trhu práce. Zpravodaj v rozsahu dvou stran vychází elektronicky třikrát ročně. 

Vydává: Národní ústav pro vzdělávání (NÚV)

http://www.nuv.cz/vystupy/oborove-skupiny

Průvodce náhradní rodinnou péčí

V Průvodci najdete kromě aktuálních informací z oblasti náhradní rodinné péče například nabídky akcí pro rodiny s přijatými dětmi a zkušenosti jiných organizací. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Sdružení pěstounských rodin

http://www.pestouni.cz/#!casopis-pruvodce-nrp/cczq

Psychologie dnes

Časopis o mezilidských vztazích, životním stylu, společenských trendech, o sebepoznání a rozvoji osobnosti. Přináší články, rozhovory, polemiky, rady pro partnerské vztahy, výchovu i kariéru. Zabývá se prevencí závislostí, výsledky zajímavých výzkumů, sociální sférou apod. 

Vydává: Portál

http://www.portal.cz/casopisy/pd/profil-casopisu-psychologie-dnes/4562/

Sociologický časopis

Sociologický časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, přehledové články, informace z výzkumů, metodologické statě, eseje, materiály k dějinám české sociologie, studentské práce, recenze a neposlední řadě také dokumenty, jež nesměly být publikovány v minulosti. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Sociologický ústav Akademie věd

http://sreview.soc.cas.cz/cs/page/10-o-titulu

Tvořivý Amos

Časopis pro kreativní tvorbu. Obsahuje 20 originálních nápadů na výrobu jednoduchých i složitějších výrobků s jejich pracovními postupy. Časopis dále obsahuje zajímavé články a reportáže z umělecké oblasti a také něco málo z historie tvoření. Vychází čtvrtletně.

http://www.tvorivyamos.cz

Universitas

Revue Universitas informuje o důležitých událostech na univerzitě, publikační činnosti, konferencích. Dále věnuje část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům, k sociologii a dějinám vědy. Nabízí odborné statě a také část recenzní věnovanou publikacím pedagogických a vědeckých pracovníků MU.

Vydává: Masarykova Univerzita

https://journals.muni.cz/universitas

Všehrd

Časopis se zaměřuje na právní sektor a celou oblast práva soukromého i veřejného. Je vydáván především v online podobě, jednou ročně vychází v tištěné verzi. Přináší články na témata z oblasti práva a  příbuzných oborů jako např. politologie, ekonomie, sociologie, psychologie, filosofie, etika. 

Vydává: Spolek českých právníků Všehrd

http://casopis.vsehrd.cz/informace-o-casopisu/

Vysoke školství ve světě

Vysoké školství ve světě je on-line zpravodaj vydávaný Střediskem vzdělávací politiky PedF UK v Praze. Přináší aktuální informace o událostech a vzdělávací politice v oblasti vysokoškolského studia v zahraničí. 

Vydává: Středisko vzdělávací politiky PedF UK

https://vsmonitor.wordpress.com/