Oborové časopisy a periodikaBiologie - Chemie - Zeměpis

Učitelům přináší články z přírodovědných oborů a jejich výuky, případně novinky z tuzemských i zahraničních časopisů. Informace z časopisu jsou zdrojem konkrétní inspirace pro uskutečňování vzdělávacích programů, návodů pro praktické činnosti žáků a studentů, námětů z oblasti ekologické a environmentální výchovy.

http://www.spn.cz/casopisbchz/

Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny

Bulletin je rozesílán pouze členům Sdružení učitelů francouzštiny (SUF). Přihlášky a informace na stránkách SUF.

Vydává: SUF

http://www.suf.cz/index.php?link=obsah/profs/bulletin

Cizí jazyky

Cizí jazyky je odborný časopis pro otázky teorie a praxe výuky cizích jazyků na českých a slovenských základních, středních a vysokých školách. Je zaměřený především na výuku angličtiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Časopis je doporučenou literaturou pro studující v magisterském a doktorském studiu v oborech, připravujících učitele cizích jazyků. 

Vydáva: Univerzita Karlova

http://cizijazyky.eu/?p=82

Civilia

Civilia je odborná revue pro oborovou didaktiku společenských věd, v níž jsou publikovány původní studie, diskusní příspěvky, zprávy a recenze z oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a společenských věd. Vychází dvakrát ročně.

Vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://ksv.upol.cz/civilia/

Časopis pro technickou a informační výchovu

Journal of Technology and Information Education (JTIE) je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií a odborných prací z oblasti technické výchovy, informační výchovy a příbuzných disciplín. Časopis vychází dvakrát ročně.

Vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://jtie.upol.cz/

Hudební výchova

Čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou školní a mimoškolní výchovu je vydáván za finanční spoluúčasti Nadace Českého hudebního fondu. Zveřejňuje výsledky výzkumné práce v oblasti hudební teorie a pedagogiky a přinášet podněty pro práci učitelů hudební výchovy. V časopise pravidelně vychází recenze odborných publikací a informace o aktivitách kateder hudební výchovy na pedagogických fakultách v ČR i v zahraničí.

Vydává: Univerzita Karlova

http://hudebnivychova.pedf.cuni.cz/

Jazyk - Literatura - Komunikace

Jazyk - Literatura - Komunikace je recenzovaný časopis v elektronické podobě, který vznikl při Katedře českého jazyka a litratury Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Jde o otevřený, volně a průběžně „doplňovatelný“ strukturovaný soubor textů orientovaných na jazyková, literární, uměnovědná a obecně kulturní témata z oblasti humanitních studií. Vychází dvakrát ročně.

vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.jazyk-literatura-komunikace.cz/

Journal of Exceptional People

Časopis založen na dvouroční periodicitě v elektronické i tištěné podobě a poskytuje garanci publikovaných článků prostřednictvím redakčního a expertního týmu speciálních pedagogů psychologů, terapeutů z USA, Finska, Španělska, Slovenska, Maďarska, Číny, Ruska, Polska a dalších zemí. Zabývá se lidmi s výjimečností (např. se zdravotním postižením, s nadáním, talentem nebo speciálními vzdělávacími potřebami) v kontextu edukačních, psychologických, filozofických a sociálně-zdravotních věd.

Vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.jep.upol.cz/

Marginalia Historica, Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Odborný časopis zaměřený především na dějiny vzdělanosti (včetně školství a osvěty) a kultury. Otiskuje původní vědecké studie, příspěvky, recenze a zprávy zaměřující se na problematiku českých zemí v středoevropském a evropském kontextu s akcentem na duchovní složky. Vychází dvakrát ročně.

Vydává: Univerzita Karlova

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/marginalia-historica/obsahy-starsich-cisel/

Matematika – fyzika – informatika

Časopis je přímým pokračovatelem časopisu Matematika a fyzika ve škole. Zabývá se problémy výuky na základních a středních školách a uveřejňuje příspěvky v českém a slovenském jazyce. Je alternativním členským časopisem pedagogických sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků.

Vydává: Prometheus, Společnost učitelů matematiky JČMF

http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/40

Philosophy of Education

Odborný časopis vydávaný v anglickém jazyce určený odborníkům širokého spektra humanitních věd: pedagogům, psychologům, sociologům, filosofům a postgraduálním studentům. Speciální čísla jsou vydávána ve spolupráci ruských zakladatelů časopisu s Katedrou občanské výchovy a filosofie, PedF UK.

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KOVF-677.html

Rozhledy

Časopis určený studentům a učitelům středních škol, v nichž se vyučuje předmět písemná a elektronická komunikace, technika administrativy, obchodní korespondence, informatika či cizojazyčná korespondence. Poslouží i zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí procvičit v psaní na klávesnici, použití korektury textu, stylizaci všech druhů písemností včetně cizojazyčných, typografické dovednosti či práci v textových procesorech a tabulkových kalkulátorech.

Vydává: Národní ústav pro vzdělávání

http://www.nuv.cz/vystupy/rozhledy

Scientia in educatione (SCIED)

Publikuje původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů a matematiky, případně studie zpracované v rámci doktorských studijních programů, pro habilitační či profesorská řízení a příspěvky ze zahraničí. Časopis je určen odborníkům specialistům v oborových didaktikách a pedagogice, doktorandům i pedagogické veřejnosti.

Vydává: Univerzita Karlova

http://www.scied.cz/index.php/scied

Školní poradenství v praxi

Odborný časopis, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR. Školní poradenství v praxi vychází každý lichý měsíc v roce. Je určen výchovným poradcům, metodikům prevence, poradenským a školním psychologům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně pedagogickým centrům, střediskům výchovné péče, klinickým i školním logopedům, dětským domovům se školou, výchovným ústavům, diagnostickým ústavům, neziskovým organizacím, fakultám vzdělávajícím učitele.

Vydává: Wolters Kluwer

http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/skolni-poradenstvi-v-praxi.p1431.html

Tvořivá dramatika

Časopis se orientuje na dramatickou výchovu jako samostatný předmět i na dramatickovýchovné metody aplikované v jiných předmětech (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova, cizí jazyky) na základních a středních školách, na dramatickou výchovu v mateřské škole, na divadlo hrané dětmi a dětský přednes, na dramatickou výchovu na vysokých školách uměleckého a pedagogického směru, na dramatickou a jinou tvořivou hru s postiženými, na teorii, didaktiku a historii oboru.

Vydává: NIPOS-pracoviště ARTAMA ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU

http://www.drama.cz/periodika/tvoriva_dramatika.html

Výtvarná výchova

Časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní obsahuje inspirativní články pro učitele výtvarné výchovy, recenze výstav a knih souvisejících s výtvarným uměním a výtvarnou výchovou, zprávy a ukázky příspěvků z oborových konferencí, informace z české a světové sekce INSEA, atd. Časopis Výtvarná výchova je zařazen do kategorie recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Vydává: Univerzita Karlova

http://vytvarnavychova.pedf.cuni.cz/