Odborné časopisyOdborné pedagogické, andragogické a didaktické časopisy - rozbaleno


Andragogika

Odborné periodikum, které Academia Economia s.r.o. vydává ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. Vychází jako čtvrtletník.

Vydává: Academia Economia

http://www.andragogika.net/info/

Aula

AULA je recenzovaný odborný časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku zaměřený na publikování původních výzkumných prací z oblasti vysokého školství a vědy. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Mendelova univerzita v Brně, Centrum pro studium vysokého školství

http://www.csvs.cz/aula/index.php?page=aktual

Člověk a výchova

Učitelům přináší články z přírodovědných oborů a jejich výuky, případně novinky z tuzemských i zahraničních časopisů. Informace z časopisu jsou zdrojem konkrétní inspirace pro uskutečňování vzdělávacích programů, návodů pro praktické činnosti žáků a studentů, námětů z oblasti ekologické a environmentální výchovy.

http://www.iwaldorf.cz/casopis.php

Didaktické studie

Odborný recenzovaný časopis především lingvodidaktického bohemistického zaměření s přesahem do obecně pedagogických a didaktických souvislostí. Vychází dvakrát ročně.

Vydává: Pedagogická fakulta UK

http://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/ 

e-Pedagogium

Nezávislý recenzovaný odborný časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice, s ohledem na pedagogiku, speciální pedagogiku, pedagogickou psychologii a didaktiky oborů. Vychází elektronicky čtyřikrát ročně na webových stránkách Univerzity Palackého v Olomouci ve dvou číslech českých a dvou číslech anglických.

Vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopis-e-pedagogium/

Hybridní pedagogika

Otevřený časopis pro integraci technologií. Vychází v anglickém jazyce.

http://www.hybridpedagogy.com/

Informatorium 3 – 8

Časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v mateřských školách a školních družinách.

Vydává: Portál

http://www.portal.cz/info

Komenský

Časopis se věnuje didaktice pro 1. st. ZŠ, je určen především učitelům základních škol, studentům učitelství a blízkých oborů. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Masarykova Univerzita

http://www.ped.muni.cz/komensky/

Kritické listy

Čtvrtletník pro kritické myšlení ve školách. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Občanské sdružení Kritické myšlení 

http://www.kritickemysleni.cz/materialy.php

Magister: reflexe primárního a preprimárního vzdělávání ve výzkumu

Odborný recenzovaný časopis s mezinárodní redakční radou, který prezentuje současný výzkum v ČR i v zahraničí, zaměřuje se na primární a preprimární vzdělávání. Vychází 2x ročně za spoluúčasti Katedry primární a preprimární pedagogiky a Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty UPOL.

Vydává: Univerzita Palackého v Olomouci

http://kpv.upol.cz/magister.php

Moderní vyučování

Časopis určený zejména učitelům a ředitelům základních a středních škol. Poskytuje informace, náměty a praktické příklady pro práci ve třídě. Vychází jako dvouměsíčník v měsících školního roku. 

Vydává: AISIS

http://www.modernivyucovani.cz/

Orbis scholae

Odborný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně. Jedno číslo v každém ročníku je v angličtině.

Vydává: Univerzita Karlova

http://www.orbisscholae.cz/

Paidagogos

Poskytuje odborné fórum zaměřené na široké spektrum pedagogických disciplín a na vývojovou, pedagogickou a sociální psychologii v širším kontextu společenských věd. Vychází dvakrát ročně.

Vydává: Paidagogos - společnost pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s.

http://www.paidagogos.net

Paideia

Recenzovaný elektronický časopis pro filosofii a filosofii výchovy vydávaný Katedrou občanské výchovy a filosofie. Vychází čtvrtletně. 

Vydává: Univerzita Karlova

http://paideia.pedf.cuni.cz/

Pedagogická orientace

Vědecký recenzovaný časopis zaměřený na obecnější problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Masarykova Univerzita

https://journals.muni.cz/pedor

Pedagogika

Časopis uveřejňuje odborné texty z filosofie výchovy a z pedagogických disciplín, publikuje i studie zpracované v rámci doktorských studijních programů, pro habilitační či profesorská řízení. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Univerzita Karlova

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?lang=cs

Perpetuum

Magazín o vzdělávání. Vychází dvakrát ročně.

Vydává: SCIO

https://www.scio.cz/perpetuum/

Rodina a škola

Časopis určený rodičům dětí školou povinných a jejich učitelům. Přináší aktuální informace ze světa školství, rady, tipy a zkušenosti. Vychází měsíčně kromě prázdnin.

Vydává: Portál

http://www.portal.cz/casopisy/ras/profil-casopisu-rodina-a-skola/4560/

Řízení školy

Časopis Řízení školy je určen nejen ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a 
školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Vychází každý měsíc včetně prázdnin.

Vydává: Wolters Kluwer

http://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis-rizeni-skoly.s-8.html

Řízení ve školství

Vedle školské legislativy přináší časopis články o vzdělávacích systémech v zahraničí, nových metodách výuky a aktivitách neziskových organizací podporujících vzdělávání. Vychází 6x ročně.

Vydává: Učitelská unie

http://www.rizeniveskolstvi.cz/

Sociální pedagogika

Časopis uveřejňuje teoretické a empirické studie, recenze knih a informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální pedagogiky. Ročně vychází dvě elektronická čísla.

Vydává: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://soced.cz/

Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je odborný recenzovaný časopis v ČR pro teorii a praxi vědního oboru speciální pedagogika. Vychází čtyřikrát ročně.

Vydává: Univerzita Karlova

http://pages.pedf.cuni.cz/specpeda/vydavatel-a-redakcni-rada/

Studia paedagogica

Časopis přináší původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení, stati teoretického a především empirického charakteru. Vychází dvakrát ročně.

Vydává:  Masarykova Univerzita

http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica/about

Školní poradenství v praxi

Časopis komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR. Vychází šestkrát ročně.

Vydává: Wolters Kluwer

http://www.rizeniskoly.cz/cz/casopis-skolni-poradenstvi-v-praxi.s-41.html

The New Educational Revue

The New Educational Revue založily Pedagogické fakulty tří univerzit: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ostravská univerzita v Ostravě. Časopis usiluje o výměnu názorů na postmoderní pedagogickou a sociální a kulturní realitu ve střední Evropě i ve světě. Vychází čtvrtletně.

Vydává: Wydawnictwo Adam Marszałek

http://www.educationalrev.us.edu.pl/index.html

Učitelské listy

Přináší informace o změnách ve vzdělávání, předchůdcem byl tištěný časopis Učitelské listy

http://www.ucitelske-listy.cz/

Učitelské noviny

List podporující výchovu a vzdělanost vychází každé úterý (kromě prázdnin). Přináší přehled o dění ve školství, rozhovory, analýzy, reportáže, komentáře, názory expertů, poradny, informace ze zahraničí i bezprostřední zkušenosti škol.

Vydává: GNOSIS

http://www.ucitelskenoviny.cz

Vzdělávání

Časopis, který vychází čtyřikrát ročně, přináší informace o současném dění v českém školství a zároveň ukazuje, jak se na něm podílí Národní ústav pro vzdělávání. Věnuje pozornost změnám, které se chystají či zavádějí, představuje novinky a projekty z oblasti všeobecného i odborného vzdělávání.

Vydává: NÚV

http://www.nuv.cz/vystupy/ctvrtletnik-vzdelavani