Další organizace a instituce činné v oblasti vzděláváníAISIS

Tvoří a realizuje obecně prospěšné programy, které umožňují rozvíjet klíčové dovednosti, napomáhají k rovným příležitostem a podporují trvalý rozvoj organizací.

Floriánské nám. 103, 272 01 Kladno

www.aisis.cz

Aliance pro otevřené vzdělávání

Aliance pro otevřené vzdělávání má za cíl podporu otevřeného vzdělávání spojením klíčových organizací a jednotlivců. Její vznik iniciovala společnost EDUin.

http://otevrenevzdelavani.cz/aliance-ov/

Asociace domácího vzdělávání

Asociace jako dobrovolné sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání, aby prosazovala právo rodičů zvolit jak, kde a jakým způsobem budou jejich děti vzdělávány. Usiluje o rozšíření možnosti legálně vzdělávat děti v rámci domácího vzdělávání na základní i strřední škole.

Rajská 300/3, 170 00 Praha 7

www.domaciskola.cz

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR (ARPZPD)

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. je otevřeným, nepolitickým spolkem s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů (pobočných spolků) sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

ARPZPD v ČR, z.s. Karlínské náměstí 12/59, 186 03 Praha 8 – Karlín

http://arpzpd.cz/

Asociace svobody učení

Cílem projektu je šířit myšlenky svobodného vzdělávání, vytvořit komunitu podobně smýšlejících lidí, poukazovat na problémy současného modelu učení, změnit zákony regulující školství ve prospěch alternativních vzdělávacích filosofií.

Pohořanská 239, 411 41 Žitenice

www.svobodauceni.cz

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.

Školní 764, 396 27 Humpolec

http://www.asven.cz/

Česká asociace streetwork (ČAS)

Česká asociace streetwork z.s. jako odborná organizace zastupuje fyzické i právnické osoby působící v oblasti nízkoprahových sociálních služeb dle typologie sociálních služeb (terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra).

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1

http://www.streetwork.cz/

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV)

ČOSIV prosazuje koncept inkluzivního vzdělávání v českém vzdělávacím systému. Usiluje o zajištění rovného přístupu všech osob ke kvalitnímu vzdělávání v běžných školách a školských zařízeních hlavního výchovně vzdělávacího proudu.

Krásný život 286, Stará Huť, 262 02

www.cosiv.cz

Česká tábornická unie (ČTU)

Česká tábornická unie (ČTU) je organizace, která sdružuje na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a trampských osadách. Zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Vychází z myšlenek lesní moudrosti, navazuje na tradice České tábornické uniea tradice historického trampského hnutí. Dává prostor všem věkovým skupinám. Pořádá i akce jako Tábornické školy, sportovní utkání a turnaje, hudební soutěže a přehlídky. Je NNO uznanou MŠMT pro práci s dětmi a mládeží na léta 2017 - 2020.

http://www.tabornici.cz/

Člověk v tísni, o. p. s.

Nevládní nezisková organizace usilující o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Jedním z prostředků k naplnění těchto cílů jsou vzdělávací a informační programy společnosti Člověk v tísni.

Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2

https://www.clovekvtisni.cz/cs

Varianty jsou program, který nabízí informační a metodickou podporu, vzdělávací kurzy, didaktické materiály, odborné konzultace a asistenci školám a pedagogům v oblastech inkluzivního vzdělávání, interkulturního vzdělávání a globálního rozvojového vzdělávání.

https://www.varianty.cz/

EDUin

EDUin je obecně prospěšná společnost, která pravidelně informuje o všem novém v oblasti vzdělávání, usnadňuje komunikaci mezi medii a odbornou veřejností, podněcuje celospolečenskou diskusi o otázkách efektivity a kvality vzdělávání, propojuje odborníky z různých oborů a zájemce o problematiku z laické veřejnosti, přibližuje závěry výzkumů a analýz zabývajících se školstvím a vzděláváním.

Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4 – Podolí

http://www.eduin.cz/

JOB

Činnost sekce vzdělávání ve školství je zaměřena především na realizaci informačních, konzultačních a vzdělávacích programů pro pracovníky ve školství. Chce přispívat k rozvoji a zvyšování kvality školského systému poskytováním servisu pedagogům, žákům, studentům, rodičům či veřejnosti.

Turkova 785, 517 21, Týniště nad Orlicí

www.jobos.cz

Jules a Jim

Jules a Jim je občanské sdružení spolupracující se základními a středními školami převážně z Prahy a Středočeského kraje. Nabízí školám specializované programy pro žáky, pro žáky s učiteli, pro učitele, ale i komplexní poradenství a podporu pro vedení škol. Zaměřuje se na práci se třídou, třídním učitelem a učitelským sborem.

Krkonošská 6, 120 00 Praha 2

https://www.julesajim.cz/

 

Kritické myšlení

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking) přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole.

Základní škola s RVJ, Bronzová 2027, 155 00 Praha 5 - Lužiny

http://www.kritickemysleni.cz/facelift_index.php

Meta

Posláním společnosti META je aktivně přispívat k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti.

Ječná 17, 120 00 Praha 2

http://www.meta-ops.cz/

Národní ústav pro autismus, z.ú. (NAUTIS) dříve APLA

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) vznikl rozhodnutím o transformaci Asociace pomáhající lidem s autismem – APLA Praha, Střední Čechy o.s.

NAUTIS poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodiny v České republice. Je registrovaným poskytovatelem terénních a pobytových sociálních služeb a realizuje program podporovaného zaměstnávání. Provozuje ojedinělé celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a těžkým problémovým chováním. Je členem mezinárodní organizace Autism-Europe, která sdružuje organizace aktivně se zasazující o práva lidí s PAS v Evropské unii. Je také zřizovatelem Mateřské školy - školky Zajíc, Speciálně pedagogického centra a sociálního podniku Nakladatelství PASPARTA, který zaměstnává lidi s autismem.

Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy

http://www.praha.apla.cz/

http://www.apla.cz/

Národní vzdělávací fond (NVF)

Národní vzdělávací fond (NVF) je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podporovat rozvoj a restrukturalizaci lidských zdrojů v souladu s požadavky ekonomických a sociálních reforem ČR. Výzkumná činnost je zaměřena na problematiku trhu práce, resp. zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, především ve vztahu k prognózování kvalifikačních potřeb na trhu práce a k oblasti vzdělávání, a to jak počátečního, tak zejména dalšího odborného vzdělávání. Další útvary NVF se zabývají problematikou sociálních služeb, standardizací a hodnocením jejich kvality, podporou rozvoje lidských zdrojů v regionech, poradenstvím v oblasti zaměstnanosti a odborného vzdělávání.

Opletalova 25, 110 00 Praha 1

http://www.nvf.cz/

NaZemi

Podporuje pedagogy formálního i neformálního vzdělávání prostřednictvím akreditovaných metodicko-tematických seminářů a dlouhodobých kurzů. Ty jsou zaměřeny na rozvoj kritického myšlení, porozumění vztahům s lidmi a podporu aktivní participace a angažovanosti.

Kounicova 42 602 00 Brno

http://www.nazemi.cz/cs/co-nabizime

PANT

Sdružení PANT působí v oblasti rozvoje a podpory informovanosti veřejnosti o problematice lidských práv. Činnost se zaměřuje především na vzdělávání, filmovou dokumentární a publicistickou tvorbu, podporu aktivit mapujících a rozvíjejících kulturní dědictví v českém, středoevropském a evropském regionu. Náplní činnosti jsou vzdělávací či výukové aktivity v oblasti moderních dějin, dokumentární filmová tvorba, rozvíjení historického poznání a mapování dějinné paměti v českém, středoevropském a evropském kontextu. Vlajkovou lodí sdružení je vzdělávací portál pro učitele, studenty a žáky Moderní dějiny.cz.

Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou

http://www.pant.cz/

Prak – prevence kriminality, o.s.

Sdružení Prak poskytuje pomoc základním školám v oblasti etické výchovy a prevence rizikového chování dětí na I. a II. stupni. Nabízí sestavení komplexního programu prevence pro danou školu při respektování problematiky, která se u nich vyskytuje. Vytváří programy, které budou doplňující k minimálnímu preventivnímu programu škol. Pořádá výchovné výjezdy do věznic ČR s následným diskusním programem ve škole pro třídní kolektiv. Dále nabízí výjezdy do PL Bohnice, do speciální MŠ Čimice, Terezína, Lidic, Pracovního tábora Vojna u Příbrami a charitního domu Fatima.

Brodského 1673/13, 149 00 Praha 4

http://www.prak-prevence.cz/

Projekt Odyssea, občanské sdružení

Posláním je pomáhat školám při zavádění osobnostní a sociální výchovy do běžné praxe. Za tímto účelem společně se školami vyvíjí metodické materiály, provádí výzkum a realizuje vzdělávací kurzy pro učitele i žáky.

Novoškolská 696/2, 190 03 Praha 9

www.odyssea.cz

Scio

Společnost Scio se zaměřuje na školní i mimoškolní vzdělávání dětí. Do českého vzdělávání mj. zavedla měření výsledků vzdělávání (educational measurement) a obecných studijních předpokladů. Některé testy Scio se po roce 2000 používají pro účely přijímání na vysoké školy (Národní srovnávací zkoušky) nebo střední školy. Spolupracuje s českými školami prostřednictvím mnoha projektů.

Pobřežní 34, 186 00 Praha 8

https://www.scio.cz/

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) je nezávislá, nevládní, nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti je zprostředkovat dostupnost informací o partnerství, rodičovství, rovných příležitostech, sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech v rozsahu, který umožní každému jedinci svobodnou volbu.

Argentinská 38, 170 00 Praha 7

http://www.planovanirodiny.cz/

Step by Step ČR (SbS ČR)

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. Základním pilířem organizace je garance vzdělávacího programu Začít spolu v ČR. Organizace se dále věnuje otázkám Inkluze a integrace - dětí a mládeže se specifickými potřebami či celoživotnímu vzdělávání učitelů všech stupňů a typů škol.

Bubenská 1477/1, Praha 7 - Holešovice 170 00

www.sbscr.cz

Společnost Montessori

Cílem Společnosti Montessori je šíření programu Montessori - a tím rozšíření nabídky vzdělávacích možností v ČR. Má formu občanského sdružení, sídlí v Praze, kde zřídila vybavené metodické centrum pro pořádání kurzů a výcvik pedagogů. Členskou základnu tvoří pedagogové, rodiče a příznivci, kteří mají zájem na rozšiřování pedagogiky Montessori a šíření informací o přístupu k výchově a vzdělávání dětí Montessori metodou.

Budova ZŠ Rakovského, Rakovského 3136/1, 143 00 Praha 4 – Modřany

www.montessoricr.cz

Sdružení TEREZA

Nevládní nezisková organizace pro ekologickou výchovu, s projekty spoluzodpovědnosti za současný i budoucí stav planety Země. Posledních 15 let se sdružení soustřeďuje na zkvalitňování programů. Je členem mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education), která dnes zastřešuje výše jmenované mezinárodní programy.

Haštalská 17, 110 00  Praha 1

www.terezanet.cz

Ústav pro studium totalitních režimů – Skupina vzdělávání

Skupina vzdělávání funguje v rámci Ústavu pro studium totalitních režimů. Zaměřuje se na spolupráci se školami. Poskytuje metodickou podporu učitelům, připravuje materiály a metodické náměty, nabízí školám edice pramenů, které vypovídají o totalitní minulosti. Organizuje semináře a přednášky na školách. Nabízí učitelům didaktické postupy pro výuku moderních dějin.

Siwiecova 2, 130 00 Praha 3

https://www.ustrcr.cz/typ-projektu/vzdelavaci-projekty/