Asociace sdružující pedagogické pracovníky a pracovníky s dětmi a mládežíAsociace logopedů ve školství

Asociace logopedů ve školství (ALŠ) je dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů ČR pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, 439 31

http://www.alos.cz/

Asociace metodiků cizích jazyků/Association of Teacher Educator (AMATE)

AMATE je zájmové, nestátní, neziskové a nezávislé sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice.

PdF MU Brno – JAK, AMATE Poříčí 7, Brno 603 00

http://www.amate.cz/

Asociace pedagogů základního školství ČR

Asociace (APZŠ ČR) je nezávislá, profesně zájmová organizace, která sdružuje pedagogické pracovníky z oblasti základního školství. Posláním je umožnit pedagogům z praxe ovlivňovat školskou politiku státu, krajů a obcí, vyjadřovat se k odborným problémům profese, organizovat akce pro jejich odborný růst v procesu dalšího vzdělávání.

ZŠ Pod Marjánkou 2/1900 169 00 Praha 6

http://www.apzs.cz/

Asociace pracovníků Pedagogicko - psychologických poraden (ApPPP)

ApPPP je následnickou organizací Asociace poradenských pracovníků ve školství (APPŠ). Sdružuje odborné pracovníky pedagogicko-psychologických poraden ČR. Zabývá se potřebami odborných pracovníků PPP včetně otázek jejich vzdělávání a kvalifikace. Podílí se na tvorbě organizačních, koncepčních a metodických změn, týkajících se pedagogicko-psychologického poradenství v ČR.

Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice

http://www.apppp.cz/

Asociace pracovníků Speciálně pedagogických center (AP SPC)

AP SPC zastupuje zájmy svých členů, odborných pracovníků SPC. Úzce spolupracuje s NÚV, ApPPP, MŠMT. Podílí se na tvorbě a připomínkování odborných podkladů, vyhlášek. Pořádá pravidelná pracovní jednání, setkání svých členů (celostátní, krajská, odborných sekcí/dle druhu zdravotního postižení).

Pod Horkou  463/16 Bystrc, 635 00  Brno

http://www.apspc.cz/

Asociace ředitelů základních škol České republiky (AŘZŠ ČR)

Asociace jako profesní nepolitická organizace sdružuje právnické i fyzické osoby a svoji činnost vyvíjí na území ČR. Profesně je zaměřena především na výchovu a procesy základního vzdělávání a současně na všechny další oblasti, které ovlivňují podmínky pro poskytování tohoto stupně vzdělávání.

ZŠ a MŠ Plzeň-Božkov, Vřesinská 17

http://www.asociacezs.cz/index.php

Asociace ředitelů gymnázií

Asociace ředitelů gymnázií České republiky (AŘG) je profesní nepolitická organizace ředitelů gymnázií Čech, Moravy a Slezska, která vychází z klíčové úlohy gymnázií ve vzdělání národa i ze specifického postavení ředitelů gymnázií jako řídících pracovníků právních subjektů.

Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, 170 00 Praha 7

http://www.arg.cz/

Asociace ředitelů církevních škol ČR

Asociace je dobrovolnou apolitickou nezávislou profesní organizací ředitelů CŠ ČR a školských zařízení ČR. Posláním je zejména zajišťování okruhu funkcí spojených se zabezpečováním výchovy a vzdělávání v církevním školství a poskytování služeb církevním školským subjektům. Asociace je partnerem školské komise při České biskupské konferenci.

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Orlické nábř. 1/356, Hradec Králové

http://skolstvi.cirkev.cz/Kontakt/Asociace-reditelu-cirkevnich-skol-CR

Asociace soukromých poradenských pracovníků - Národní poradenské fórum

ASPP je dobrovolné nezávislé sdružení vysokoškolsky vzdělaných odborníků zabývajících se problematikou specifických vývojových poruch učení a chování od prevence a diagnostiky SPUCH po reedukaci, poskytování pomoci při zajišťování výukové tolerance těchto žáků v mateřských, základní a středních školách.

http://www.narodniporadenskeforum.cz/

Asociace speciálních pedagogů ČR (ASP ČR)

Asociace je samostatnou nezávislou profesní organizací, sdružující speciální pedagogy zabývající se speciálně pedagogickou problematikou. Podle územního uspořádání České republiky se ASP ČR člení na jednotlivé krajské sekce. Každý kraj zastupuje v radě jedna sekce.

ZŠ a SŠ Vinohradská 54 Praha 2

http://www.aspcr.cz/

Asociace středoškolských češtinářů (ASČ)

Asociace středoškolských češtinářů je ryze profesní a striktně apolitické občanské sdružení. Jeho členem se může stát plně aprobovaný češtinář, který nejméně dva roky vyučoval předmět český jazyk a literatura na kterékoli akreditované střední škole v České republice.

Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

http://www.ascestinaru.cz/

Asociace učitelů angličtiny ČR (AUAČR)

Asociace je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího z ČR i zahraničí na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení.

Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9

http://www.auccj.cz/

Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ)

Asociace je odborná zájmová organizace učitelů češtiny jako cizího z ČR i zahraničí na všech stupních a typech škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení.

Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9

http://www.auccj.cz/

Asociace učitelů dějepisu ČR (ASUD)

ASUD je profesní sdružení učitelů dějepisu. Výbor a ostatní členové usilují o prosazování zájmů předmětu i potřeb jeho učitelů. Vedení asociace shromažďuje zkušenosti členů, pořádá vzdělávací akce, pro své členy vydává Informační list a sborníky s poznatky z historie a didaktiky i články zveřejňující inspirativní podněty od kolegů z praxe. V současnosti má ASUD kromě Prahy pobočky i v Plzni, Litomyšli, Brně a v České Lípě.

Vratislavova 13, 128 00 Praha 2

http://www.asud.cz/

Asociace učitelů klasických jazyků ALFA

Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA  = Antiquis Linguis Fovendis Associatio) je organizace usilující o zdárný rozvoj výuky klasických jazyků v ČR. Jde o profesní sdružení učitelů klasických jazyků (zejména latiny), kteří působí na českých středních a vysokých školách.

Gymnázium, Praha 6, Arabská 14

https://www.facebook.com/ALFA.asociace/ 

Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd - Občankáři cz

Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd  je zaměřena na podporu učitelů a zvýšení prestiže oboru cestou moderní komunikace mj. prostřednictvím vlastního metodického a informačního portálu obcankari.cz

Gymnázium Sázavská, Sázavská 830/5, 120 00 Praha 2

http://www.obcankari.cz/

Asociace učitelů španělštiny (AUŠ)

Asociace učitelů španělštiny je odborná zájmová organizace učitelů španělštiny všech stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení v ČR. Sídlí při Ústavu románských studií.

Nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

http://www.aus-ape.wz.cz/Informacion%20AUS/Estatutos.htm

Česká asociace rusistů (ČAR)

Česká asociace rusistů je dobrovolnou a nezávislou zájmovou organizací s profesní orientací, sdružující učitele RJ a literatury, překladatele, vědecké a kulturní pracovníky, umělce a studenty.

V Závětří 4/1036 Praha 7

http://asociacerusistu.cz/

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet.

Partyzánská 530/3 , 460 11 Liberec 11

http://www.jsi.cz/

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice (SP DDM)

SP DDM v ČR je nezávislá nepolitická profesní organizace, která podporuje rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže, jejich součinnost a koordinuje jejich aktivity. Nabízí zájmové vzdělávání, rozvoj osobnosti, získávání kompetencí pro úspěšný život, kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, prázdninové pobyty, školní soutěže a výukové programy, podporu zapojení mladých lidí do občanské společnosti apod.

http://spddm.org/index.html

Sdružení učitelů francouzštiny (SUF)

Sdružení je odborná zájmová organizace učitelů francouzštiny všech stupňů a typů škol i mimoškolských vzdělávacích zařízení v České republice. Působí na území celé České republiky.

Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

http://www.suf.cz/

Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN)

SGUN je nezisková organizace, sdružující učitele němčiny, germanisty a metodiky německého jazyka. Spolek se zabývá dalším vzděláváním učitelů němčiny všech typů škol.

Krajinská 2, 370 01 České Budějovice

www.sgun.cz

Společnost učitelů českého jazyka a literatury (SUČJL)

Sdružení má za cíl mj. poskytovat odborné podněty a inspiraci institucím ve vzdělávání, školám, učitelům, pečovat o návaznost ve vyučování ČJL na všech stupních vzdělávání, podporovat setkávání a profesní vzdělávání učitelů českého jazyka.

Tomkova 314/45, Hejčín, 779 00 Olomouc

http://spolucjl.cz/

Učitelské profesní sdružení (UPS)

Cílem sdružení má být kvalitní školství, zejména v hlavním proudu, který stále nabízí vzdělávání většině dětí, chceme, aby kvalitní vzdělání bylo dostupné všem, vstřícné, nikoliv však podbízivé, bez zbytečné nivelizace výkonu.

http://kantor8.webnode.cz/ups/