Asociace sdružující vzdělávací instituceAsociace aktivních škol

Asociace si klade za cíl sdružit nejlepší české střední a základní školy bez ohledu na zřizovatele.

Vojnovičova 6 2 0 / 5, Ústí nad Labem 40011

http://www.aktivniskoly.cz/

Asociace Domovů Mládeže a Internátů ČR (ADMIN)

ADMIN ČR je občanské sdružení, jehož hlavním cílem je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

http://www.domovy-mladeze.cz/

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

Asociace „AEEV“ je organizací, jejímž účelem je rozvoj výchovy, odborného a dalšího vzdělávání v oblasti energetiky a elektrotechniky a prosazování zájmů členů, zejména pokud jde o oblast vlastních a specifických výchovných a vzdělávacích programů, financování, pracovněprávních vztahů.

Poděbradská12, 190 00 Praha 9

http://www.aeev.cz/

Asociace jazykových škol (AJŠ)

V lednu 2015 došlo k fúzi asociací AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur, ČR) a ACERT (Asociace certifikovaných škol). Nástupnickou organizací je Asociace jazykových škol (AJŠ). Sdružuje jazykové školy z celé České republiky, cílem je zvýšení kvality jazykového vzdělávání a podpora jazykové vzdělanosti v ČR.

Meteor Centre Office Park, Budova C, Thámova 681/32, 186 00, Praha 8

http://asociacejs.cz/

Asociace lesních mateřských škol

Asociace je akreditovaná vzdělávací instituce sdružující organizace i jednotlivce usilující o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Napomáhá rozvoji organizací, které se této činnosti systematicky věnují. Usiluje o uznání lesní MŠ jako plnohodnotné formy předškolního vzdělávání.

Asociace lesních MŠ Šlikova 47 169 00 Praha 6

http://lesnims.cz/

Asociace náhradní výchovy

Sdružuje jednotlivce, organizace a instituce zabývající se výchovou a vzděláním dětí a mládeže mimo původní rodinu, také však prevenci, ochranou veškeré mládeže před škodlivými vlivy. Spolupracuje s dalšími subjekty v České republice, které mají k této problematice vztah. Je otevřena i spolupráci se zahraničními odborníky.

Lublaňská 33, Praha 2

http://www.asociacenahradnivychovy.cz/

Asociace obchodních akademií

Cílem asociace je zejména spolupracovat při tvorbě a realizaci školské vzdělávací politiky státu a právních předpisů s příslušnými orgány státní správy a parlamentu a prosazovat oprávněné zájmy obchodních akademií ČR jako právních subjektů.

Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava p. o., Hany Kvapilové 20 746 01  Opava

http://www.asociace-oa.cz/

Asociace plaveckých škol ČR

Asociace plaveckých škol je občanské sdružení, jehož členy jsou plavecké školy i další subjekty, zabývající se plaveckou výukou ve všech jejích rozličných formách. Dále APŠ působí jako poradenská a servisní organizace pro své členy i ostatní zájemce o dění v oblasti plavecké výuky.

Na Vinici 11, 100 00 Praha 10 - Strašnice

http://www.asocplavskol.cz/

Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP)

Předmětem činnosti AP3SP je napomáhat rozvoji a zvyšování kvality profesionálních služeb poskytovaných studentům se specifickými potřebami na vysokých školách a ostatním členům akademické obce se specifickými potřebami.

Komenského náměstí 2, 602 00 Brno

http://www.ap3sp.cz/

Asociace předškolní výchovy (APV)

APV se zabývá především pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Usiluje o zlepšení informovanosti učitelské i rodičovské veřejnosti.

Sokolovská 182, 180 00 Praha 8

https://asociacepv.cz/ 

Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory

Asociace je nevýdělečné, dobrovolné sdružení fyzických osob (ředitelů či jimi pověřených zástupců) středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými studijními obory v ČR.

Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 22

http://www.vytvarne-skoly.cz/ 

Asociace středních pedagogických škol

Asociace středních pedagogických škol sídlí v Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Předmětem zájmu je nejen zvyšování úrovně práce středních pedagogických škol, výměna metodických, řídících a projektových zkušeností.

Denisova 3, Přerov

http://www.asociacespgs.cz/

Asociace středních průmyslových škol ČR

Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních odborných škol vyučujících technické obory vzdělání. Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.

Křemencova 12/179, 116 28  Praha 1

http://www.asps.cz/

Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A -TOM)

Asociace turistických oddílů mládeže České republiky (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou Působností zaměřený především na turistiku a tábornictví.

Palackého 325 252 63 Roztoky u Prahy

http://www.a-tom.cz/

Asociace vychovatelů školských zařízení

Má za cíl věnovat se problematice práce ve školních družinách a školních klubech, zprostředkovávat informace a metodickou podporu svým členům, podporovat v základních školách podmínky pro zájmové vzdělávání a jeho rozvoj, tvořit profesní standardy a napomáhat ke zvyšování kvalifikace. Členy tohoto volného a nezávislého sdružení jsou především vychovatelé školních družin a školních klubů.

Ratibořická 1700, 193 00 Praha 9, Horní Počernice

http://www.avsz.cz/

Asociace vyšších odborných škol (AVOŠ)

Asociace sdružuje členy s cílem zkvalitňovat úroveň vyššího odborného vzdělávání, které je součástí terciárního vzdělávání. Členem AVOŠ mohou být fyzické osoby i právnické osoby (kolektivní členové) s trvalým sídlem na celém území ČR, mající právní subjektivitu.

Dušní 17, 110 00 Praha 1

http://www.asociacevos.cz/

Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP)

Předmětem činnosti asociace je vytvoření minimálních standardů školního a dalšího vzdělávání v sociální práci, podle potřeby je průběžně inovovat a kontrolovat jejich dodržování na vzdělávacích pracovištích, která jsou členy ASVSP. Základním cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci v ČR.

Joštova 10, 602 00 Brno

http://www.asvsp.org/

Asociace waldorfských mateřských škol ČR (AWMŠ)

Asociace je sdružení učitelek waldorfských mateřských škol, učitelek mateřských škol, tříd pracujících na principech waldorfské pedagogiky a dalších iniciativ vycházejících z antroposofie - duchovní vědy Rudolfa Steinera.

Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, 130 00 Praha 3 - Žižkov

http://www.awms.cz/

Asociace waldorfských škol ČR

Asociace sdružuje informace o waldorfské pedagogice, waldorfských školách a vzdělávání pedagogů waldorfských škol.

Butovická 228/9 158 00 Praha 5 – Jinonice

http://www.iwaldorf.cz/

Asociace základních uměleckých škol ČR (AZUŠ ČR)

AZUŠ ČR je dobrovolným zájmovým sdružením základních uměleckých škol. Cílem AZUŠ ČR je péče o rozvoj a kvalitu uměleckého školství v České republice.

Klapkova 25, 182 00 Praha 8

https://www.asociacezus.cz/ 

CESNET

CESNET je sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky. Sdružení provozuje a rozvíjí národní e-infrastrukturu pro vědu, výzkum a vzdělávání zahrnující počítačovou síť, výpočetní gridy, datová úložiště, prostředí pro spolupráci a nabízející širokou škálu služeb. Důležitou složkou činnosti sdružení je výzkum a vývoj v relevantních oblastech, jehož výsledky uplatňujeme při rozvoji e-infrastruktury. Tyto aktivity probíhají zejména formou projektů.

Zikova 4, 160 00 Praha 6

https://www.cesnet.cz/

Česká asociace vzdělávacích institucí (CAVI)

Cílem asociace je stát se uznávaným a významným subjektem v oblasti vzdělávání, která bude vůči státu vystupovat jako klíčový partner v oblasti vzdělávání. Cíle chce CAVI dosáhnout s vědomím kultivace jednotlivých oblastí vzdělávání a korekce současné nabídky vzdělávacích služeb.

Freyova 27 190 00  Praha 9

http://www.cavi.cz/

Česká konference rektorů (ČKR)

Česká konference rektorů je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (23) vysokých škol v ČR. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech.

Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

http://crc.muni.cz/

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)

ČRDM je platforma, sdružující většinu celostátních a mnohá regionální a místní sdružení dětí a mládeže. Organizace nabízí jednak možnost diskutovat demokraticky uvnitř mládežnického hnutí jeho problémy a potřeby a tyto pak otevřeně komunikovat a zastupovat vůči orgánům státní správy (samosprávy) a politické reprezentaci, jednak rozvinutý odborný kredit, který je nabízen a ve velkém měřítku také využit.

http://crdm.cz/

Liga komunitních škol

Občanské sdružení, jehož snahou je vytvořit  model inkluzivního a komunitního vzdělávání zaměřený na individualizaci vzdělávací péče o žáky respektující jejich vzdělávací potřeby prostřednictvím spolupráce mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe.

http://osmec.cz/liga-komunitnich-skol/

Program Škola podporující zdraví v ČR

Program sdružuje školy, které vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví. Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze. Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe.

http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

Přátelé angažovaného učení PAU - Centrum přátel aktivního učení o.p.s.

PAU vzniklo jako následná organizace PAU o.s. založeného v roce 1992, působilo jako iniciativní expertní skupina v rámci sdružení NEMES (Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání). Dále fungovalo PAU jako samostatná organizace sdružující učitele, rodiče, studenty, školské pracovníky, úředníky i politiky. Byl jedním ze zakladatelů Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV). Cílem je sledovat aktuální dění ve školství a s novými trendy seznamovat nejen pedagogickou veřejnost.

www.pau.cz

Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice (SP DDM)

SP DDM v ČR je nezávislá nepolitická profesní organizace, která podporuje rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže, jejich součinnost a koordinuje jejich aktivity. Nabízí zájmové vzdělávání, rozvoj osobnosti, získávání kompetencí pro úspěšný život, kroužky, kurzy, akce pro veřejnost, prázdninové pobyty, školní soutěže a výukové programy, podporu zapojení mladých lidí do občanské společnosti apod.

http://spddm.org/index.html

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska

Sdružení je jedinou organizací zastupující soukromé školy v ČR. Sdružení zastupuje v každém regionu krajský zástupce. Tento zástupce řeší problematiku soukromých škol v jednotlivých regionech bez ohledu na typy jednotlivých škol.

V Olšinách 75, 100 00 Praha 10

http://www.soukromeskoly.cz/ 

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

SKAV je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.

http://www.skav.cz/

Unie školských asociací ČR CZESHA

Unie je nezávislým, dobrovolným, nepolitickým sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a jiných právnických osob působících v oblasti školství na území České republiky, jehož poslání vychází z nezastupitelné úlohy a klíčového poslání školy a školského zařízení ve společnosti.

Křemencova 12/179, 116 28 Praha 1

http://www.czesha.cz/

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy. Střešní organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Členy jsou různé typy středisek ekologické výchovy, organizace ze všech 14 krajů České republiky. Jsou mezi nimi nevládní organizace, domy dětí a mládeže, zoologické zahrady, muzea… Podporuje různé formy rozvoje environmentální výchovy pro školy.

www.pavucina-sev.cz