Dokumenty s celostátním dopademStrategie, dlouhodobé záměry, koncepce a akční plány - rozbaleno


Akční plán boje s korupcí na rok 2019

Akční plán boje s korupcí na rok 2019 je posledním z jednoletých akčních plánů boje s korupcí, kterými se provádí Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022. Jednoleté akční plány jsou, vedle hodnocení korupčních rizik v rámci legislativního procesu jako preventivně-legislativního institutu zakotveného v Legislativních pravidlech vlády, hlavním nástrojem boje s korupcí zakotveným Koncepcí. Jejich cílem je stanovit sadu konkrétních protikorupčních opatření, která vyplývají z programových dokumentů vlády, mezinárodních závazků České republiky nebo reagují na aktuální společenskou situaci.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kontaktni_centrum_proti_korupci/$FILE/OIAFK-Akcni_plan_boje_s_korupci_na_rok_2019-20190503.pdf

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018

Akční plán inkluzivního vzdělávání na období let 2016-2018 při svém zpracování vychází z priorit stanovených ve Strategii vzdělávací politiky ČR do r. 2020 a podrobněji definovaných opatření v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020. Předkládaný akční plán má za cíl současně sloužit jako naplnění ex-ante podmínek pro Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022

Účelem Akčního plánu je formulovat, implementovat a koordinovat komplexní systém opatření na úrovni vlády ČR pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí a tím přispět ke snížení výskytu těchto forem násilí v české společnosti a pomoci osobám ohroženým i násilným.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/AP-DN---grafikaFINAL.pdf

Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 - 2020

Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 rozpracovává schválené cíle Strategie do konkrétních opatření. Akční plán je rozdělen do osmi částí, jimiž jsou koncepční řešení sociálního vyloučení, bezpečnost, bydlení, dluhy, vzdělávání, podpora rodin, sociální služby a sociální práce, zaměstnanost a zdraví. Každé opatření má svého gestora, případně spolugestora i stanovený termín plnění. Pro validnější sledování plnění strategie byly ke každému opatření také stanoveny indikátory, které byly navrženy tak, aby byly v maximální možné míře kvantifikovatelné, a ukazovaly tak úroveň dosahování cíle. U každého opatření je uveden i předpokládaný zdroj financování v případech, že realizace opatření vyžaduje nové finanční zdroje. 

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019 - 2022

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019 - 2022 je krátkodobým realizačním plánem Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, která je základním koncepčním dokumentem státu v oblasti regionální politiky.

https://www.mmr.cz/getmedia/5404cdd9-8ec0-47ec-b632-b5fb3721dbf1/AKCNI-PLAN-STRATEGIE-REGIONALNIHO-ROZVOJE-CR.pdf.aspx?ext=.pdf

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 - 2023

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019 - 2023

Navazuje na předchozí Dlouhodobý záměr a v souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2023 stanovuje hlavní cíle regionálního vzdělávání, a to zejména: zvýšení dostupnosti předškolního vzdělávání a povinný poslední ročník předškolního vzdělávání, zkvalitnění 2. stupně základního vzdělávání, podpora středního odborného školství, přiměřený rozvoj sítě škol a školských zařízení vzhledem k dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů ve společnosti a na trhu práce a kariérní systém a standard profese učitele.

http://www.msmt.cz/file/51673/

 

Evropa 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Strategie Evropa 2020 představuje hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s výhledem do roku 2020. Nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časový horizont vypršel rokem 2010. Proklamovaným cílem i podtitulem Strategie je dosažení takového hospodářského růstu, jenž bude založen na principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat začleňování, a to jak sociální tak územní. Dne 7. června 2010 schválila vláda ČR některé kvantifikované národní hlavní cíle a podcíle strategie Evropa 2020.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/strategie-evropa-2020

Koncepce podpory mládeže na období 2014 - 2020

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 je základním strategickým dokumentem České republiky pro realizaci státní politiky mládeže. Návrh tohoto strategického dokumentu byl projednán vládou České republiky dne 12. května 2014 a schválen usnesením č. 342/2014. Koncepce určuje strategické cíle státní politiky ve vztahu k mládeži ve věkovém rozmezí do 30 let, které dále rozpracovává do dílčích cílů a jejich konkrétních opatření k naplnění těchto cílů. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a podnikání mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví.

http://www.msmt.cz/file/33599/

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014-2020

Koncepce řeší vznik, funkci a činnost jednotlivých článků navrhovaného systému podpory rozvoje nadání a péče o nadané od předškolního věku až po oblast celoživotního vzdělávání. Hlavním cílem je podpora maximálního rozvoje a plného využití potenciálu všech dětí, žáků a studentů. Koncepce vytváří základ pro postupné vybudování Národní sítě podpory nadání, která bude základem funkčního systému podpory a péče.

http://www.msmt.cz/file/35232/

Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 - 2020

Koncepce je rámcový dokument, který byl následně rozpracován do Strategie politiky zaměstnanosti. Proto je Koncepce zaměřena zevrubněji na popis stávajícího stavu a vymezení předpokladů, příčin a priorit orientace politiky zaměstnanosti. Koncepce je rozpracována v kontextu záměrů Programového prohlášení vlády a v souladu s národními cíli politiky zaměstnanosti České republiky, stanovenými vládou v návaznosti na strategii EVROPA 2020 Evropské unie v Národním programu reforem ČR.

https://www.esfcr.cz/file/8987/

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020:

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu byl schválen usnesením vlády č. 34 ze dne 16. ledna 2017. V rámci jednotlivých kapitol jsou identifikovány klíčové sektory postižené daným projevem změny klimatu a popsány hlavní dopady, zranitelnost a rizika. Akční plán obsahuje 33 specifických cílů a 1 průřezový cíl věnovaný vzdělávání, výchově a osvětě. Počet konkrétních opatření a k nim přiřazených úkolů je dán širokým meziresortním přesahem dopadů změny klimatu a potřeby přizpůsobení se těmto změnám.

http://www.mzp.cz/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_cely_20170127.pdf

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Dokument nevychází z obecně používaných definic, neboť stárnutí populace pojímá jako celoživotní proces a opatření nejsou rozlišena dle věkových skupin. V dokumentu pracujeme především s pojmem senior a starší pracovník. Nedílnou součástí akčního plánu je podkladová studie, která dokládá důležitost navržených opatření na základě statistických dat, mezinárodních výzkumů a trendů, aktuální situace v České republice a odborné literatury. Akční plán je hlavním výstupem Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, který byl v roce 2012 vyhlášen Evropským parlamentem a Radou na návrh Evropské komise.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14540/III_vlada__Akcni_plan_staruti_.pdf

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice na léta 2019 – 2023

Cílem strategického dokumentu, který byl připraven pod gescí Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími dotčenými subjekty, je přispět k rozvoji konceptu společenské odpovědnosti organizací v České republice a jeho pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky.

https://www.komora.cz/legislation/79-18-narodni-akcni-plan-spolecenske-odpovednosti-organizaci-v-ceske-republice-na-leta-2019-2023-t-8-8-2018/

Národní inovační strategie ČR 2019-2030

Inovační strategie České republiky 2019–2030 byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 2019 č. 104.  Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a má pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější země Evropy. 

Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Jsou jimi oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_1_Inovacni-strategie.pdf

Národní koncepce podpory rodin s dětmi (2008)

Národní koncepce podpory rodin s dětmi je ve srovnání s koncepcí z roku 2005 nově strukturována a v souladu s programovým prohlášením a s cíli vlády zaměřena z hlediska potřeb rodin s dětmi na klíčové oblasti jejich podpory. Cílovou skupinou aktualizované koncepce jsou rodiny s nezaopatřenými dětmi , neboť jejich vznik a fungování vyžaduje největší podporu ze strany státu. Struktura aktualizované koncepce byla zvolena s ohledem na potřebu zpřehlednit a konkretizovat materiál.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/7958/Narodni_koncepce_podpory_rodin_s_detmi.pdf

Národní koncepce rodinné politiky (2017)

V Koncepci je zpracováno dlouhodobé a systémové řešení rodinné politiky v České republice. Vypracovalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky. Poslední podobný dokument z oblasti rodinné politiky je z roku 2008.

https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015 - 2020

Cílem dokumentu Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (usnesení vlády č. 385 ze dne 25. května 2015) je navázání na dosavadní státní politiku v této oblasti a pokračování v podpoře integrace osob se zdravotním postižením. S využitím konkrétních opatření má Národní plán naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Narodni-plan-OZP-2015-2020_2.pdf

Národní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky (2008)

Národní politika BOZP je průřezovým strategickým dokumentem, a to jak ve vztahu k resortním působnostem Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu, tak i k ostatním resortům, jichž se nepřímo dotýká, jako například v oblasti bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví nebo bezpečnosti a ochrany zdraví příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání.x

https://www.databaze-strategie.cz/cz/mpsv/strategie/narodni-politika-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci

Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, schválené Usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.

https://www.bozpinfo.cz/narodni-akcni-program-bozp-pro-obdobi-2019-2020

Národní program reforem České republiky 2019

Materiál obsahuje soubor opatření, která mají zajistit dlouhodobý hospodářský růst a stabilní zaměstnanost. Tato každoroční aktualizace je v rámci tzv. evropského semestru předkládána Evropské komisi, která zhodnotí hospodářskou politiku ČR a navrhne jí ve druhé polovině května nová doporučení.

https://www.vlada.cz/assets/evropske-zalezitosti/aktualne/Narodni-program-reforem-2019---web.pdf

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha, 2001)

Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.

http://www.msmt.cz/dokumenty/bila-kniha-narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-ceske-republice-formuje-vladni-strategii-v-oblasti-vzdelavani-strategie-odrazi-celospolecenske-zajmy-a-dava-konkretni-podnety-k-praci-skol

Národní strategie ochrany práv dětí a Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí

Národní strategie ochrany práv dětí „Právo na dětství“ si klade za cíl vytvořit takový systém, který zajistí důslednou ochranu všech práv každého dítěte a naplňování jeho potřeb, systém podporující zvyšování kvality života dětí a rodin, eliminující diskriminaci a nerovný přístup vůči dětem a podporující všestranný rozvoj dítěte v jeho přirozeném rodinném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí, to vše za participace dítěte na rozhodovacích procesech, které se ho bezprostředně dotýkají. Při zajišťování „práva na dětství“ vyžadují určité skupiny dětí a rodin speciální přístupy a pozornost.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14309/NSOPD.pdf

Cílem Akčního plánu k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí 2012 - 2015 je maximálně využít stávající zdroje v systému (lidské, materiální, finanční) ke zkvalitnění systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti. Jednotlivé aktivity jsou navrženy tak, aby nevyvolávaly dodatečné nároky na veřejné rozpočty, případně aby využívaly zdrojů ze strukturálních fondů Evropské unie, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru či další prostředky ze zdrojů mimo veřejné rozpočty. Při realizaci jednotlivých úkolů se předpokládá intenzivní spolupráce klíčových rezortů a rovněž úzká součinnost se samosprávami krajů a obcí a s občanskou společností.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14311/APN_NSOPD_2012-2015.pdf

Programové prohlášení vlády ČR (2018)

Programové prohlášení vlády České Republiky (2018).

https://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni-vlady-162319/

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016–2025 (SP EVVO a EP) je klíčovou národní strategií pro oblast EVVO a EP, která strukturovaně definuje vizi, cíle a opatření (v akčních plánech potom i úkoly), do nichž se vedle orgánů státní správy zapojují kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, specializovaná zařízení pro EVVO a EP jako jsou střediska ekologické výchovy a environmentální poradny, další subjekty zřizované veřejnou správou i soukromé, neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, ZOO, botanické zahrady, lesnické instituce, knihovny či zařízení církví apod. 

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025/$FILE/OFDN-SP_EVVO_EP_%202016_2025-20160725.pdf

Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025

Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025) předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014).

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025?highlightWords=Koncepce+podpory+sportu+2016+2025

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Stav genderové rovnosti v resortu MŠMT a Návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové rovnosti

Strategický dokument Stav genderové rovnosti v resortu MŠMT a Návrh střednědobého strategického plánu v oblasti genderové rovnosti byl přijat v rámci plnění úkolů Priorit MŠMT poradou vedení ministerstva v září 2013. Tento dokument je základem pro další rozvoj genderové tématiky v rámci působnosti rezortu.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/genderova-rovnost

Strategie romské integrace do roku 2020

Cílem strategie je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální; nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a většinovou populací, zajistit účinnou ochranu Romů před diskriminací, bezpečné soužití a povzbudit rozvoj romské kultury a jazyka.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/zalezitosti-romske-komunity/Strategie-romske-integrace-do-roku-2020.pdf

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 - 2020

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení navazuje na Strategii boje proti sociálnímu vyloučení na období let 2011-2015. Definuje obecné cíle shrnuté pod téma koncepčního řešení sociálního vyloučení, dále je rozdělena na 7 tematických oblastí. Každá z nich představuje jednu dimenzi či potenciální zdroj sociálního vyloučení. Jsou to bezpečnost, bydlení, rodina a sociální služby, vzdělávání, zadluženost, zaměstnanost a zdraví. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny analytickou částí, na kterou navazuje formulace strategických a od nich odvozených specifických cílů, kterých je pro efektivní potírání sociálního vyloučení a eliminaci sociálně vyloučených lokalit, nutné dosáhnout. Ke každému cíli je pak stanoven kvantifikovatelný indikátor plnění.

http://www.socialni-zaclenovani.cz/dokumenty/strategie-boje-proti-socialnimu-vylouceni/

Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Cílem Strategie je nastavit podmínky a procesy pro vzdělávání, které reaguje na změny ve společnosti související s rozvojem digitálních technologií a jejich využíváním. Strategie je součástí Komplexního strategického záměru Digitální vzdělávání - Touch your Future, který byl vytvořen na základě vládního materiálu Digitální Česko. Smyslem strategie je rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi, a také rozvoj informatického myšlení žáků. Nevyhnutelná je také podpora ředitelů a učitelů ve školách.

http://www.msmt.cz/file/34429/

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 je základním koncepční dokument v oblasti regionálního rozvoje a nástroj realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných politik na regionální rozvoj. Propojuje odvětvová hlediska (témata a priority) s územními aspekty. Z časového hlediska jde o střednědobý dokument, jenž obsahuje dlouhodobý pohled na regionální rozvoj ČR (dlouhodobá vize) i krátkodobé realizační kroky.

http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf

Strategie celoživotního učení ČR (2007-2015) a její Implementační plán

Hlavním cílem publikace je posloužit jako plnohodnotný zdroj informací jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost. Strategie celoživotního učení ČR je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je definováno samotné pojetí celoživotního učení, na které navazuje část analytická. Nejdůležitější je část strategická, kde jsou již definovány potřebné kroky a úkoly, které by měly vést ke zlepšení stávající situace.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN STRATEGIE CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Dne 5. 1. 2009 schválila vláda usnesením č. 8 Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými budou její cíle v období 2009 – 2015 naplňovány.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (2003)

Dokument pojmenovává globální i národní výzvy, z nichž se odvozují nároky kladené na lidské zdroje, vychází z faktu globalizace světové ekonomiky a prohlubující se internacionalizace české ekonomiky. Z této pozice také posuzuje budoucnost velkých a malých podniků, roli výzkumu, nové formy organizace práce, technologický vývoj, zejména vliv ICT, potřebu řemeslné a dělnické kvalifikace. Zvláštní pozornost věnuje změnám ve vzdělávání, výcviku a roli firemního vzdělávání.

http://www.esfcr.cz/files/clanky/1291/Strategie_RLZ.pdf

Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 - 2020

Cílem tohoto materiálu je rozvoj optimálních nástrojů, které umožní, aby byli noví pracovníci připraveni na vstup do zaměstnání a zároveň aby byli podporováni současní zaměstnanci, kteří čelí změnám v informačních a komunikačních technologiích a globalizaci.

Hlavní vizí přijaté Strategie je rozvoj digitální gramotnosti občanů ČR tak, aby byli připraveni využít potenciál digitálních technologií ke svému celoživotnímu osobnímu rozvoji, ke zvyšování kvality života a ke společenskému uplatnění. Efektivní užívání digitálních technologií se stává jedním z faktorů společenské úspěšnosti a tím i jednou z nezanedbatelných podmínek sociálního začlenění. Tato strategie reflektuje společenské změny, které probíhají v souvislosti se stoupajícím významem informací a znalostí, a reaguje na důsledky souvisejících společenských procesů.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/21499/Strategie_DG.pdf

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020

Strategie popisuje prioritní témata ČR pro oblast sociálního začleňování osob v období do roku 2020 a pro čerpání z veřejných rozpočtů ČR i využívání Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie v programovém období 2014+. Dále obsahuje přehled opatření mající vliv na sociální začleňování a boj s chudobou a přehled relevantních materiálů a zdrojů. Strategie vychází z „Dlouhodobé vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování“ schválené ministrem práce a sociálních věcí v květnu 2012, zahrnuje však i oblasti překračující hranice resortu, které mají významný vliv na sociální začleňování osob.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/17082/strategie_soc_zaclenovani_2014-20.pdf

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020

Strategie politiky zaměstnanosti do roku 2020 (Strategie zaměstnanosti) vychází z materiálu Koncepce politiky zaměstnanosti 2013 – 2020 a jejích příloh (Koncepce zaměstnanosti), která byla schválena poradou vedení Ministerstva práce a sociálních věcí v dubnu 2013. Jeho součástí byl rozsáhlý analytický rozbor stávajícího stavu trhu práce, přístupů politiky zaměstnanosti, její účinnosti a efektivity, zhodnocení souladu s ostatními politikami a strategickými dokumenty, a to jak na národní úrovni, tak úrovni Evropské unie. Koncepce vymezila základní problémové okruhy, které bude nutné v následujících letech v oblasti zaměstnanosti řešit a nastínila základní priority politiky zaměstnanosti. Strategie tyto priority dále rozpracovává do konkrétních strategických opatření.

https://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/strateg_zam_2020/strategiepz2020.pdf

Strategie udržitelného rozvoje České republiky 2030; Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky

Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 odsouhlasila dokument Strategický rámec Česká republika 2030, který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem.

https://www.cr2030.cz/ 

Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky má nadresortní průřezový charakter. Jeho úlohou je vytvořit konsensuální rámec pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programu) a být tak důležitým východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami.

https://www.mzp.cz/cz/ceska_republika_2030

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020; Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+

Dne 9. července 2014 byla usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, která se stala základním kamenem české vzdělávací politiky. Rámcem vzdělávací politiky ČR je Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Následující dokumenty rozpracovávají cíle a opatření strategie a tvoří tak strategickou základu české vzdělávací politiky.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020

http://www.vzdelavani2020.cz/

 

Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008–2015)

Koncepční dokument, který aplikuje základní principy a témata udržitelného rozvoje do vzdělávání všech typů a úrovní, ve vzdělávání výrazně akcentuje především propojování souvislostí (zejména mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty rozvoje společnosti).

http://www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky 

Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022

Cílem Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 je garantovat koordinovaný a systematický přístup v boji proti všem formám korupce na všech úrovních řízení státu. Koncepce stanoví základní institucionální a obsahové vymezení vládní protikorupční politiky coby stabilní rámec, na který bude navazovat přijetí konkrétních protikorupčních opatření definovaných v souladu s dlouhodobými potřebami, ale i v závislosti na aktuálním vývoji.

https://korupce.cz/wp-content/uploads/2019/01/Vl%C3%A1dn%C3%AD-koncepce-boje-s-korupc%C3%AD-na-l%C3%A9ta-2018-a%C5%BE-2022.pdf

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v české republice na léta 2014 – 2020  je strategickým dokumentem tvořícím rámec pro uplatňování politiky rovnosti žen a mužů v České republice. Strategie stanovuje jednu z priorit vlády ČR, kterou je rovnost žen a mužů. Tento dokument pro oblast genderové rovnosti jasně vymezuje politiku vlády ČR.

http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Strategie-pro-rovnost-zen-a-muzu-v-CR-na-leta-2014-2020.pdf

Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika v současné době kolem 150.

Strategický rámec ČR 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010. 

https://www.cr2030.cz/strategie/


Informace o povinném předškolním vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo informační materiály ke změnám v předškolním vzdělávání, které souvisí s novelou školského zákona. Jde o zavedení povinného předškolního vzdělávání, nárokovost mladších dětí na přednostní umístění v mateřské škole a s tím související určení spádovosti školy.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani

Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025

Materiál „Koncepce podpory sportu 2016-2025 – SPORT 2025“ (dále jen Koncepce Sport 2025) předkládá směry rozvoje a podpory českého sportu, pilíře, priority, strategické cíle i podmínky naplnění v období let 2016 – 2025 a navazuje na předchozí strategické dokumenty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v oblasti sportu: Koncepce státní podpory sportu v České republice (2011), Plán podpory rozvoje sportu v letech 2015 – 2017 a dokument Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd) Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 (2014).

http://www.msmt.cz/sport-1/koncepce-podpory-sportu-2016-2025?highlightWords=Koncepce+podpory+sportu+2016+2025

Strategický rámec Česká republika 2030

Česká republika 2030 tvoří dlouhodobý rámec pro strategické plánování ve státní správě a umožní transparentně komunikovat dlouhodobé cíle státní správy odborné i široké veřejnosti. Nenahrazuje sektorové dokumenty, ale byla vytvořena ve spolupráci s resorty tak, aby se podle ní mohla orientovat tvorba strategických a koncepčních materiálů, kterých má Česká republika v současné době kolem 150.

Strategický rámec ČR 2030 navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010. 

https://www.cr2030.cz/strategie/