Vybrané metodické pokyny vydané MŠMTGenderová politika MŠMT - rozbaleno


Rovnost žen a mužů

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů ČR na léta 2014-2020

Dokument stahujte zde.

 

Priority a postupy MŠMT při prosazování rovnosti mužů a žen v roce 2010

Dokument stahujte zde.


Školní a dietní stravování

Metodické doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani

https://www.zdravaskolnijidelna.cz/

http://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-doporucueni-k-provadeni-nekterych-cinnosti?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD

Doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

MŠMT připravilo pro mateřské školy doporučení k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu. Cílem je formulovat vhodné řešení této krizové situace, které by bylo jak v souladu s právními předpisy, tak co nejméně stresující pro dítě.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/doporuceni-msmt-pro-materske-skoly-k-problematice-pozdniho?

Doporučení k smluvním vztahům mezi žákem a zaměstnavatelem - vzory smluv, metodické pokyny

Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ obsahuje vzory dohod o poskytnutí motivačního příspěvku pro nezletilé i zletilé žáky a studenty, a také postup při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem nebo studentem. Cílem opatření je podpořit motivaci zaměstnavatelů poskytovat žákům a studentům, kteří se připravují pro jejich potřeby, kvalitní personální a materiálně-technické podmínky pro realizaci praktického vyučování, a také motivační příspěvek. Ten může mít formu prospěchového stipendia, příspěvku na školní stravování, na cestovné, na ubytování ve školských ubytovacích zařízeních nebo příspěvku na pořízení osobních ochranných pracovních prostředků a dalších pracovních pomůcek.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-doporuceni-k-smluvnim-vztahum-mezi-zakem-a

 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů (dále jen „žák“) ve školách a školských zařízeních:

  1. vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a začlenění prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu,
  2. popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického pracovníka,
  3. definuje Minimální preventivní program,
  4. doporučuje postupy škol a školských zařízení při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD

Metodické doporučení k výuce vzdělávacího oboru Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol

MŠMT doporučuje ředitelům a ostatním pedagogům základních škol věnovat náležitou pozornost technické výchově a výuce technicky zaměřených tematických okruhů vzdělávacího oboru Člověk a svět práce.

rady a doporučení: http://www.infoabsolvent.cz/Rady

metodický portál RVP: odkaz zde

další odkazy:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-k-vyuce-vzdelavaciho-oboru-clovek-a?lang=1&ref=m&source=email 

Metodické doporučení a další materiály jsou zveřejněny také na metodickém portálu: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=9132

Metodické doporučení pro zřízení funkce asistenta pedagoga

Materiál je určen  zejména pracovníkům školských poradenských zařízení, ředitelům škol, učitelům, asistentům pedagoga a  pracovníkům státní správy (odborů školství).

http://www.nuv.cz/t/ap-met-doporuceni

 

 

Metodický pokyn k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních

Cílem metodického pokynu k řešení šikanování je poskytnout pedagogickým pracovníkům základní informace především k samotnému řešení tohoto vysoce rizikového chování. Text metodického pokynu je provázán s Metodickým doporučením k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, čj. 21291/2010-28 ve znění pozdějších úprav, ve kterém lze nalézt komentáře k metodickým postupům a užitečná metodická vodítka pro diagnostiku a nápravu v podobě tabulek. Metodický pokyn je určen pro právnické osoby vykonávající činnost škol zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Podpůrně je doporučován k využití i ostatním školám zapsaným do školského rejstříku a poskytovatelům služeb souvisejících se vzděláváním a výchovou. Aktualizované znění.

http://www.msmt.cz/file/38988/

 

další odkazy k tématu naleznete zde

Metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách

MŠMT zveřejnilo metodický pokyn k zajištění výuky plavání v základních školách, jehož obsahem jsou informace o právních předpisech a postupu, který MŠMT školám doporučuje dodržovat při zajišťování a financování plavecké výuky na 1. stupni základních škol v rámci povinné školní docházky. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanoví jako součást obsahu vzdělávacího oboru Tělesná výchova i plavání, které je zařazeno jako učivo. Skutečnost, zda bude výuka plavání v dané základní škole uskutečňována podle vyhlášky č. 48/2005 Sb., záleží na tom, zda je zařazena do školního vzdělávacího programu dané školy. Škola ji zařadit může, ale nemusí.

http://www.msmt.cz/file/34743/

Minimální standard bezpečnosti

MŠMT jako jedno z opatření, přijatých na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 8. prosince 2014 vydalo Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

http://www.ceskaskola.cz/2015/02/minimalni-standard-bezpecnosti.html