Vyhlášky a nařízeníVyhlášky ke školskému zákonu - aktuální

Na tomto odkazu naleznete vždy aktuální verze vyhlášek a nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Nařízení vlády uvádí vedle soustavy oborů, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, také návaznost oborů pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku. Prozatím poslední novelizace proběhla v roce 2015 (Nařízením vlády č. 197/2015 Sb.).

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=211&r=2010 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani (původní plné znění) 

Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 21/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-ze-dne-1-cervence-2015-kterym-se-meni 

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné od 1. 9. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48401/download/

 

 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné od 1. 9. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48549/download/

 

Vyhláška č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Znění platné od 1. 9. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48107/download/

 

Vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání

 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. Znění platné od 1. 9. 2017.

http://www.msmt.cz/file/43487/download/

 

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných

Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných nabyla účinnosti dnem 1. září 2016. V současné době se zacílení i podoba podpůrných opatření diskutuje v rámci jedné z hlavních priorit MŠMT - společného vzdělávání. Vyhláška ve znění účinném od 1. 11. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48843/download/

 

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání popisuje přijímání uchazečů, postup do vyšších ročníků, soutěže, ukončení vzdělávání a další aspekty organizace základního uměleckého vzdělávání v ČR. Aktuální znění.

http://www.msmt.cz/file/38831_1_1/

 

Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, definuje účastníky a formy zájmového vzdělávání, dále stanoví typy a rozsah činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání, organizaci a podmínky jejich provozu, podmínky přijímání, či podmínky úhrady za školské služby. Znění platné od 1. 9. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48550/download/ 

 

 

Vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

V roce 2014 byla zveřejněna novela „maturitní“ vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.  Pro snazší orientaci připravilo MŠMT konsolidovaný text  (úplné znění) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

http://www.msmt.cz/file/48862/download/

Vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

Od školního roku 2017/2018 dochází ke změně § 14 vyhlášky č. 353/2016 Sb. - viz vyhláška č. 243/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

 Vyhlášku v platném znění s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 243/2017 Sb. najdete na odkazu níže

http://www.msmt.cz/file/48860/download/

Odkaz na původní vyhlášku č. 671/2004 Sb.

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-671-2004-sb-4 (původní plné znění)

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně - výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb. 

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění.

http://www.msmt.cz/file/43480/download/

 

 

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních

Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění účinném od 1. 9. 2018.

http://www.msmt.cz/file/48105/download/

Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zpřesňuje druhy dalšího vzdělávání, podmínky a průběh dalšího vzdělávání, popisuje činnost akreditační komise a základní podmínky řazení pedagogů do kariérních stupňů. S účinností od1. září 2006 bylo původní znění změněno Vyhláškou č. 412/2006 Sb. Aktuální znění.

http://www.msmt.cz/file/43471/download/

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Znění vyhlášky naleznete zde:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-15

 

Nařízení vlády č. 239/2015 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické činnosti

Nařízení stanovuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v závislosti na druhu a velikosti školy či typu pedagogického pracovníka. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/novela-narizeni-vlady-o-mire-vyucovaci-povinnosti 

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat. Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády ze dne ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10527/NV_224_2014.pdf

Vyhláška č. 54/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí (č. 54/2016 Sb.). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=54&r=2016

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=280

Vyhláška č. 55/2005 sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky organizované pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení v zájmovém vzdělávání vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT. Ustanovení se vztahují také na přípravu na soutěž pro vybrané účastníky před krajskými a ústředními koly a před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-55-2005-sb

Vyhláška č. 12/2005 Sb. o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami popisuje podmínky nostrifikace, stejně jako postupy uznávání ze strany ministerstev školství a vnitra.

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/ad_nostrifikace_cizojazycne/v_12_2005.pdf

Zákon č. 333/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Zákon definuje účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, druhy těchto zařízení, Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení, práva a povinnosti ředitele osob odpovědných za výchovu vůči zařízení, ale i úhradu péče a další ustanovení.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-333/souvislosti

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109/zneni-20140101 (zákon č. 109/2002 Sb.)

Vyhláška č. 161/2018 Sb., o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení