Vyhlášky a nařízení vládyNařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách (NV č. 564/2006 Sb.)

Nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/10527/NV_224_2014.pdf

Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (NV č. 222/2010 Sb.)

Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci poskytován plat. Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví zařazení prací do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8980/Katalog_praci_UZ_1_10_2010.pdf

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.)

Nařízení vlády uvádí vedle soustavy oborů, v nichž lze dosáhnout základního vzdělání, středního vzdělání, středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího odborného vzdělání v konzervatoři a vyššího odborného vzdělání, také návaznost oborů pro uchazeče přijímané do nástavbového studia a nejvyšší počet žáků ve skupině na jednoho učitele odborného výcviku. Prozatím poslední novelizace proběhla v roce 2015 (Nařízením vlády č. 197/2015 Sb.).

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=211&r=2010 

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani (původní plné znění) 

Nařízení vlády ze dne 1. července 2015, kterým se mění NV č. 21/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (NV č. 211/2010 Sb.) 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/narizeni-vlady-ze-dne-1-cervence-2015-kterym-se-meni 

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické činnosti (NV č. 273/2009 Sb.)

Nařízení stanovuje týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v závislosti na druhu a velikosti školy či typu pedagogického pracovníka. Nařízení vlády č 273/2009 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků nahrazuje starší nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/novela-narizeni-vlady-o-mire-vyucovaci-povinnosti 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí (č. 54/2016 Sb.)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí (č. 54/2016 Sb.). Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2016.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=54&r=2016

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=280

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (č. 15/2005 Sb.)

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách (č. 671/2004 Sb.)

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů prošla prozatím poslední novelizací v roce 2015 (Vyhláška č. 245/2015 Sb.).

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=671&r=2004 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-671-2004-sb-4 (původní plné znění)

Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou (č. 177/2009 Sb.)

V roce 2014 byla zveřejněna novela „maturitní“ vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.  Pro snazší orientaci připravilo MŠMT konsolidovaný text  (úplné znění) vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

http://www.msmt.cz/uploads/O21/O211/novely_vyhlasky_177/uplne_zneni_novely_177_2009.pdf

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému (č. 317/2005 Sb.)

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků zpřesňuje druhy dalšího vzdělávání, podmínky a průběh dalšího vzdělávání, popisuje činnost akreditační komise a základní podmínky řazení pedagogů do kariérních stupňů. S účinností od1. září 2006 bylo původní znění změněno Vyhláškou č. 412/2006 Sb.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/vyhlaska-c-317-2005-sb-2 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-317-2005-sb (původní plné znění)

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání (č. 55/2005 sb.)

Vyhláška se vztahuje na soutěže a přehlídky organizované pro děti, žáky a studenty škol a školských zařízení v zájmovém vzdělávání vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT. Ustanovení se vztahují také na přípravu na soutěž pro vybrané účastníky před krajskými a ústředními koly a před jejich vysláním na mezinárodní soutěže.

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-55-2005-sb

Vyhláška o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami (č. 12/2005 Sb.)

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami popisuje podmínky nostrifikace, stejně jako postupy uznávání ze strany ministerstev školství a vnitra.

http://www.msmt.cz/uploads/VKav_200/ad_nostrifikace_cizojazycne/v_12_2005.pdf

Vyhláška o předškolním vzdělávání (č. 14/2012 Sb.)

Dne 25. 6. 2012 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. V přiloženém souboru naleznete text novelizované vyhlášky č. 214/2012 Sb. Platnost novelizovaného ustanovení vyhlášky je od 1. 7. 2012.

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ze-dne-29-srpna-2016-kterou-se-meni-vyhlaska-c-142005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-a-nektere-dalsi-vyhlasky-21237.html 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-14-2005-sb-o-predskolnim-vzdelavani-1 (původní plné znění)

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 S., O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb. (č. 256/2012 Sb.)

Ve Sbírce zákonů byla dne 23. 7. 2012 vyhlášena novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Účinnost novelizovaných ustanovení vyhlášky je od 1. 9. 2012, ustanovení o vzdělávání v zahraničí je účinné dnem vyhlášení ve Sbírce, tj. od 23. 7. 2012.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/novela-vyhlasky-c-48-2005-sb-o-zakladnim-vzdelavani-a

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (č. 13/2009 Sb.)

Vyhláška o středním vzdělávání popisuje typy středních škol, předepisuje počty žáků v nich, hodnocení výsledků vzdělávání, složky teoretického vyučování a odborného výcviku. Zvláštní část je věnována vzdělávání v konzervatořích. Původní znění doznalo posledních změn po zatím poslední novelizaci Vyhláškou č. 409/2009 Sb.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=400&r=2009 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=13&r=2005 (původní plné znění)

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání (č. 10/2005 Sb.)

Vyhláška č. 10/2005 SB., o vyšším odborném vzdělávání definuje typy vyšších odborných škol, podmínky přijímání ke studiu, organizaci vzdělávání včetně absolutoria, proces akreditace vzdělávacího programu i výši úplaty za studium. Poslední novelizace předpisu proběhla v roce 2006.

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=10&r=2005 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-10-2005-sb-o-vyssim-odbornem-vzdelavani-1 (původní plné znění)

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (č. 48/2005 Sb.)

Vyhláška popisuje organizaci základního vzdělávání, včetně hodnocení žáků či přehledu výchovných opatření. Prozatím poslední novelizace proběhla v roce 2012 prostřednictvím Vyhlášky č. 256/2012 Sb. 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=48&r=2005 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-48-2005-sb-1 (původní plné znění) 

Vyhláška o školním stravování (č. 107/2005 Sb.)

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a studenty a další osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně - výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb. V lednu 2015 doznala původní podoba změn přijetím Vyhlášky č. 17/2015 Sb.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolni-stravovani 

http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-107-2005-sb-1 (původní plné znění)

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (č. 27/2016 Sb.)

Vyhláška upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona a vzdělávání žáků nadaných. Tato vyhláška ze dne 21. ledna 2016 nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=27/2016&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

http://www.psp.cz/en/sqw/sbirka.sqw?cz=27&r=2016

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaných (č. 73/2014 Sb.)

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných nabyla účinnosti dnem 17. února 2005. V současné době se zacílení i podoba podpůrných opatření diskutuje v rámci jedné z hlavních priorit MŠMT - společného vzdělávání.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-73 

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání (č. 71/2005 Sb.)

Vyhláška popisuje přijímání uchazečů, postup do vyšších ročníků, soutěže, ukončení vzdělávání a další aspekty organizace základního uměleckého vzdělávání v ČR.

http://knihovna.oseminare.cz/index.php?title=Vyhl%C3%A1%C5%A1ka_%C4%8D._71/2005_Sb.,_o_z%C3%A1kladn%C3%ADm_um%C4%9Bleck%C3%A9m_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_-_obsah 

Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č.139/2016 Sb.)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášku vydává podle § 28 odst. 6, § 60g odst. 4 a § 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb. 

Informace MŠMT k vyhlášce: ZDE

Znění vyhlášky ve Sbírce předpisů České republiky: ZDE

Vyhláška o zájmovém vzdělávání (č. 74/2005 Sb.)

Vyhláška č. 74/2005  Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, definuje účastníky a formy zájmového vzdělávání, dále stanoví typy a rozsah činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání, organizaci a podmínky jejich provozu, podmínky přijímání, či podmínky úhrady za školské služby. V roce 2012 proběhla prozatím její poslední novelizace.

Vyhláška č. 74-2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., o zájmovém vzdělávání.rtf

http://www.msmt.cz/file/19587  (původní plné znění)

Vyhlášky k zákonu 109/2002 Sb. o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči

Zákon definuje účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, druhy těchto zařízení, Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení, práva a povinnosti ředitele osob odpovědných za výchovu vůči zařízení, ale i úhradu péče a další ustanovení.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109/zneni-20140101