Základní právní předpisy upravující (nejen) oblast školstvíListina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992 zakotvuje právo na vzdělání, definuje povinnou školní docházku, a také předepisuje bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Metodický výklad k novele zákona o pedagogických pracovnících (10/2014)

K novele zákona o pedagogických pracovnících, která začala platit od 1. 1. 2015, přichystalo ministerstvo školství metodický výklad, který pomůže ředitelům škol a školských zařízení aplikovat nová ustanovení zákona v praxi. Novela upravuje předpoklad odborné kvalifikace a možnost dalšího výkonu pedagogické činnosti některým osobám, které odbornou kvalifikaci nezískaly.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-metodicky-vyklad-k-novele-zakona-o-pg?lang=1&ref=m&source=email

Antidiskriminační zákon (č. 198/2009 Sb.)

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, sociálního zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod, přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009

Občanský zákoník (89/2012 Sb.)

Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník a řada dalších předpisů, které jsou součástí tzv. rekodifikace soukromého práva. Byl přijat Parlamentem České republiky a vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník obsahuje 3 081 paragrafů. Nově přejímá celou řadu pravidel upravených v jiných zákonech, které ruší (celkem se jedná o více než 100 právních předpisů, např. obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o vlastnictví bytů či zákon o sdružování občanů).

http://www.msmt.cz/uploads/legislativa/2012_89.pdf

Další odkazy:

http://www.novy-obcansky-zakonik.cz/

Školský zákon - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (č. 178/2016 Sb.)

Nový Školský zákon byl přijat 20. dubna 2016 a vstupuje v platnost 1. září 2016. Školský zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon

https://www.sbirka.com/nove/predpis?p=NOVE/16-178.htm

Úmluva o právech dítěte

Úmluva o právech dítěte ze dne 6. února 1991 (platnost pro Českou a Slovenskou Federativní Republiku) ustanovuje právo na vzdělání jako jedno ze základních práv dítěte. 

http://www.crdm.cz/download/umluva.pdf

Ústava České republiky

Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992

http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (č. 179/2006 Sb.)

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů upravuje: a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, b) kvalifikace, c) kvalifikační standardy dílčí kvalifikace, d) hodnotící standardy dílčí kvalifikace, e) Národní soustavu kvalifikací, f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání, g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání, h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-overovani-a-uznavani-vysledku-dalsiho-vzdelavani

Zákon o pedagogických pracovnících (č. 563/2004 Sb.)

Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich pracovní dobu, další vzdělávání a kariérní systém. Vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení, a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb. Na uvedeném odkaze naleznete platné znění části první k 1. lednu 2015 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ale také cestu k úplnému znění.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-pedagogickych-pracovnicich

Zákon o podpoře sportu

Konsolidované znění zákona s novelou účinnou od 1. 1. 2017.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-podpore-sportu

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (č. 306/1999 Sb.)

Tento zákon nabyl účinnosti dnem 3. prosince 1999, byl podstatným způsobem změněn zákonem č. 562/2004 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2005. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pokud uzavřou smlouvu s krajským úřadem podle tohoto zákona. 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-poskytovani-dotaci-soukromym-skolam-predskolnim-a-skolskym-zarizenim

Zákon o uznávání odborné kvalifikace (18/2004 Sb.)

Aktuální znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalfikace.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-uznavani-odborne-kvalifikace

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změněn dalších zákonů (č. 109/2002 Sb.)

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních vymezuje výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, účel, působnost a typy školských zařízení, nároky kladené na pracovníky v těchto zařízení i práva a povinnosti dětí umístěných v těchto zařízeních. 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-vykonu-ustavni-vychovy

Zákon o vysokých školách (137/2016 Sb.)

Dne 2. května 2016 vstoupil v platnost zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., (ze dne 22. dubna 1998) o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-c-111-1998-sb-o-vysokych-skolach

Zákoník práce (č. 262/2006 Sb.)

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V jeho příloze jsou uvedeny charakteristiky platových tříd. 

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z262_2006_1