Odbory školství na krajských úřadech a jejich dlouhodobé záměry pro oblast školství

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy je základní strategický dokument krajů stanovující směr rozvoje v oblasti vzdělávání. Zpracovává se na základě ustanovení § 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který mimo jiné stanovuje jeho vyhodnocení a nové zpracování po čtyřech letech. Jeho struktura je dána ustanovením § 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) č. 15/2005 Sb., kterou se mj. stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů.

Adresář úřadů je dostupný na webu statní správy:

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0049Jihočeský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Jihočeského kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_anbsptelovychovy.htm

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji 2016 - 2020  

http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=127218&par[view]=0

Výroční zpráva o stavu a rozvoji školství v Jihočeském kraji za školní rok 2016/2017

http://www.kraj-jihocesky.cz/file.php?par[id_r]=163091&par[view]=0

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

 

Jihomoravský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx

Mládež, školství a sport

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39402&TypeID=12

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016 - 2020

Dlouhodobý záměr JMK, jako základní strategický dokument v oblasti školství na úrovni kraje. Tento dokument vyhodnocuje prioritní směry, úkoly a rozvojové programy v oblasti školství, stanovuje cíle a konkrétní opatření pro období 2016 až 2020, dále popisuje přístup obyvatelstva kraje ke vzdělávání a obsahuje ekonomickou stránku stavu školství kraje a jeho předpokládaný vývoj.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=280458&TypeID=2

Školský portál

http://www.jmskoly.cz/

Karlovarský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/odbory/Stranky/skolstvi/Odb-skolstvi.aspx 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2016 - 2020

Stěžejním cílem DZ KK 2016 - 2020 pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a konkurenceschopnost kraje. Obdobně jako předchozí DZ KK se i tento zabývá vzdělávací soustavou v kraji bez rozdílu zřizovatelů a napříč všemi vzdělávacími segmenty.

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/DZ_KK_7_1_2016.pdf

Školský portál

Karlovarského kraje je určen všem hlavním účastníkům oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji: žákům a jejich rodičům v počátečním vzdělávání, pedagogům a ředitelům škol i všem zájemcům o studium.

http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx

Kraj Vysočina - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Kraje Vysočina

https://www.kr-vysocina.cz/

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016

V souladu s právními předpisy připravil odbor školství Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2016. 

https://www.kr-vysocina.cz/dlouhodobe-zamery-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy/ds-300669

Školský portál 

https://www.kr-vysocina.cz/skolsky-portal.asp

Královéhradecký kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kontakt/sidlo--kontaktni-informace-145/

Odbor školství

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=579

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016-2020

Popisuje stav vzdělávací soustavy, stanovuje priority, cíle a konkrétní úkoly vzdělávací politiky v Královéhradeckém kraji (dále KHK) a zároveň předkládá nástroje potřebné pro jejich dosažení spojené se strategií účasti v rozvojových programech na regionální,  celostátní i mezinárodní úrovni. Prioritním dlouhodobým cílem rozvoje vzdělávací soustavy je nadále naplňování kurikulární reformy školství včetně stanovení objektivních nástrojů pro měření úrovně a efektivity vzdělávacího procesu.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-2016-2020-88100/

Školský portál

https://www.sipkhk.cz/

Liberecký kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Libereckého kraje

http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016

Je významným koncepčním materiálem určujícím strategické směry rozvoje vzdělávání v kraji ve všech segmentech vzdělávací nabídky. Stanovení základních strategických zájmů rozvoje vzdělávací soustavy je úzce spjato s alokací veřejných prostředků. Vychází z předpokládaného demografického vývoje, sociálních, ekonomických aspektů a vývoje trhu práce v kraji. 

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/4196/Dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-Libereckeho-kraje-2016.aspx

Školský portál

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Moravskoslezský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

http://www.msk.cz/

Odbor školství, mládeže a sportu

http://www.msk.cz/verejna_sprava/odb_13.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Dokument je hlavním střednědobým strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání pro následující období. Je zpracován v souladu s dalšími krajskými strategickými dokumenty jako Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje. Prioritními oblastmi jsou Rovné příležitosti ve vzdělávání (podpora inkluzívního vzdělávání, podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných; podpora národnostního školství; rozvoj pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství; prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže) a Zvyšování kvality vzdělávání s akcentem na připravenost absolventů pro vstup na trh práce a život v moderní společnosti.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/dlouhodobe-zamery-40555/

Školský portál

https://www.msk.cz/skolstvi/index.html

Olomoucký kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Olomouckého kraje

https://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-urad-cl-26.html

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

https://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-mladez-a-sport-cl-18.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2016 - 2020

Vznikl na základě široké spolupráce zainteresovaných partnerů. Gestorem přípravy a zpracování Dlouhodobého záměru byl Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na jeho přípravě úzce podíleli členové Rady Olomouckého kraje a pracovní skupiny složené z ředitelů jednotlivých typů škol působících v Olomouckém kraji. Dlouhodobý záměr respektuje ekonomická a sociální specifika Olomouckého kraje, zejména pak ve vztahu ke stavu a vývoji vzdělávací soustavy na jeho území.

https://www.kr-olomoucky.cz/download.html?id=35225

Pardubický kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Pardubického kraje

https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad

Odbor školství a kultury

https://www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi-a-kultury

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji 2016 - 2020

První část se zabývá školstvím v širším společenském kontextu, druhá část mapuje stávající stav a formuluje strategické směry rozvoje školství v Pardubickém kraji. Ve třetí části jsou vytyčeny optimalizační záměry Pardubického kraje a čtvrtá část materiálu je věnována oblasti ekonomiky.

https://www.pardubickykraj.cz/pro-skoly/84274/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-v-pardubickem-kraji-2016-2020

Školský portál

https://www.klickevzdelani.cz/

Plzeňský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Plzeňského kraje

https://www.plzensky-kraj.cz/krajsky-urad

Odbor školství, mládeže a sportu

https://www.plzensky-kraj.cz/skolstvi-a-sport

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2019 - 2020

Pro zpracování Dlouhodobého záměru byly vytvořeny pracovní skupiny tvořené mj. pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Byly vytvořeny také pracovní skupiny tvořené řediteli škol podle jednotlivých typů škol a školských zařízení, s nimiž byl obsah konzultován. Základním principem je zejména zvýšení kvality a efektivity  ve vzdělávání.

https://www.databaze-strategie.cz/cz/pzk/strategie/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2016-2020

Středočeský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Středočeského kraje

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad

Odbor školství, mládeže a sportu

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2016 je koncepčně strategickým dokumentem, definujícím cíle a záměry vzdělávací politiky Středočeského kraje. Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje zejména cíle a záměry pro jednotlivé oblasti vzdělávání.

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/20875/63499/Dlouhodob%C3%BD%20z%C3%A1m%C4%9Br+2016?version=1.0

Ústecký kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/krajsky-urad/ms-204795/p1=204795

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=450018&id_u=2616&p1=84858

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 - 2020

Cílem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2016 - 2020 je vytvoření a stabilizace moderní a efektivní vzdělávací soustavy, jejíž struktura a objem bude v souladu s potřebami rozvoje Ústeckého kraje.

https://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1683933&n=dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-uk-2016-2020&p1=204787

Zlínský kraj - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-cl-19.html

Odbor školství, mládeže a sportu

https://www.kr-zlinsky.cz/skolstvi-a-sport-cl-11.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 je hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do roku 2020.

https://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/78/dlouhodoby-zamer-zk--2016-.pdf

Hlavní město Praha - Odbor školství

logo_cs

Magistrát hlavního města Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Odbor školství a mládeže

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/skolstvi/index.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na roky 2016 - 2020

Je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu HMP, oblast financování zpracoval odbor rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy. 

http://skoly.praha.eu/zdroj.aspx?typ=4&Id=84796&sh=1530299543

Školský portál

http://skoly.praha.eu/