Odbory školství na krajských úřadech a jejich dlouhodobé záměry pro oblast školství

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy je základní strategický dokument krajů stanovující směr rozvoje v oblasti vzdělávání. Zpracovává se na základě ustanovení § 9 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který mimo jiné stanovuje jeho vyhodnocení a nové zpracování po čtyřech letech. Jeho struktura je dána ustanovením § 1 vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) č. 15/2005 Sb., kterou se mj. stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů.

Adresář úřadů je dostupný na webu statní správy:

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0049Krajský úřad Jihočeského kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

logo_cs

Krajský úřad Jihočeského kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_anbsptelovychovy.htm

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Jihočeského kraje 2012 - 2016  

Dlouhodobý záměr JMK, jako základní strategický dokument v oblasti školství na úrovni kraje. Tento dokument vyhodnocuje prioritní směry, úkoly a rozvojové programy v oblasti školství z let 2008 až 2011 a stanovuje cíle a konkrétní opatření pro období 2012 až 2015, dále popisuje přístup obyvatelstva kraje ke vzdělávání. Obsahuje ekonomickou stránku stavu školství kraje a jeho předpokládaný vývoj.

http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020

http://www.kraj-jihocesky.cz/281/koncepce_z_oblasti_vychovy_vzdelavani_a_sportu.htm

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_anbsptelovychovy.htm

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Jihomoravského kraje

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx

Mládež, školství a sport

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=39402&TypeID=12

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016 - 2020

Dlouhodobý záměr JMK, jako základní strategický dokument v oblasti školství na úrovni kraje. Tento dokument vyhodnocuje prioritní směry, úkoly a rozvojové programy v oblasti školství, stanovuje cíle a konkrétní opatření pro období 2016 až 2020, dále popisuje přístup obyvatelstva kraje ke vzdělávání a obsahuje ekonomickou stránku stavu školství kraje a jeho předpokládaný vývoj.

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=289943&TypeID=7 

Portál pro všechny, kteří se zajímají o dění ve školství v Jihomoravském kraji, i pro ty, kteří jsou do vzdělávacího procesu s větší či menší mírou svobody volby zařazeni:
http://www.jmskoly.cz/

Krajský úřad Karlovarského kraje - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/Stranky/KUKK.aspx

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Karlovarského kraje

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/odbory/Stranky/skolstvi/Odb-skolstvi.aspx 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského kraje 2012

Stěžejním cílem DZ KK 2012 pro následující období je zvýšit kvalitu a efektivitu vzdělávání a konkurenceschopnost kraje. Obdobně jako předchozí DZ KK se i tento zabývá vzdělávací soustavou v kraji bez rozdílu zřizovatelů a napříč všemi vzdělávacími segmenty.

http://www.kvkskoly.cz/manazer/dokumenty/Documents/Dlouhodoby_zamer_KK_2012.pdf

Školský portál

Karlovarského kraje je určen všem hlavním účastníkům oblasti vzdělávání v Karlovarském kraji: žákům a jejich rodičům v počátečním vzdělávání, pedagogům a ředitelům škol i všem zájemcům o studium.

http://www.kvkskoly.cz/Stranky/default.aspx

Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor školství, mládeže a sportu

logo_cs

Krajský úřad Kraje Vysočina

http://www.kr-vysocina.cz/krajsky-urad/ms-904/p1=1013

Odbor školství, mládeže a sportu

http://www.kr-vysocina.cz/odbor-skolstvi-mladeze-a-sportu/ds-300574/p1=8676

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012

V souladu s právními předpisy připravil odbor školství Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012. Jedná se o aktualizaci dlouhodobého záměru z roku 2008. Do dokumentu byly zapracovány některé z návrhů zaslaných v rámci připomínkového kola školami. 

http://www.kr-vysocina.cz/skolstvi-v-kraji/ds-300667/p1=9078 

https://www.kr-vysocina.cz/ 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor školství

logo_cs

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/kontakt/sidlo--kontaktni-informace-145/

Odbor školství

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=579

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016

Popisuje stav vzdělávací soustavy, stanovuje priority, cíle a konkrétní úkoly vzdělávací politiky v Královéhradeckém kraji (dále KHK) a zároveň předkládá nástroje potřebné pro jejich dosažení spojené se strategií účasti v rozvojových programech na regionální,  celostátní i mezinárodní úrovni. Prioritním dlouhodobým cílem rozvoje vzdělávací soustavy je nadále naplňování kurikulární reformy školství včetně stanovení objektivních nástrojů pro měření úrovně a efektivity vzdělávacího procesu.

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/skolstvi/vyrocni-zpravy/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-kralovehradeckeho-kraje-51780/

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=579

Krajský úřad Libereckého kraje - Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

logo_cs

Krajský úřad Libereckého kraje

http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na roky 2012-2016

Je významným koncepčním materiálem určujícím strategické směry rozvoje vzdělávání v kraji ve všech segmentech vzdělávací nabídky. Stanovení základních strategických zájmů rozvoje vzdělávací soustavy je úzce spjato s alokací veřejných prostředků. Vychází z předpokládaného demografického vývoje, sociálních, ekonomických aspektů a vývoje trhu práce v kraji. Rozvíjí strategické cíle předcházejících dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky z let 2006 a 2008.

http://www.edulk.cz/P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky/tabid/72/EntryId/1171/Dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-Libereckeho-kraje-2012-schvalen-zastupiteli.aspx

http://skolstvi.kraj-lbc.cz/

Krajský úřad Moravskoslezského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu

logo_cs

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

http://www.msk.cz/

Odbor školství, mládeže a sportu

http://www.msk.cz/verejna_sprava/odb_13.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Dokument je hlavním střednědobým strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání pro následující období. Je zpracován v souladu s dalšími krajskými strategickými dokumenty jako Regionální inovační strategií Moravskoslezského kraje. Prioritními oblastmi jsou Rovné příležitosti ve vzdělávání (podpora inkluzívního vzdělávání, podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně nadaných; podpora národnostního školství; rozvoj pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství; prevence sociálně-patologických jevů dětí a mládeže) a Zvyšování kvality vzdělávání s akcentem na připravenost absolventů pro vstup na trh práce a život v moderní společnosti.

http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/skolstvi/dlouhodobe-zamery-40555/

Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

logo_cs

Krajský úřad Olomouckého kraje

https://www.kr-olomoucky.cz/krajsky-urad-cl-26.html

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

https://www.kr-olomoucky.cz/skolstvi-mladez-a-sport-cl-18.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje 2012

Vznikl na základě široké spolupráce zainteresovaných partnerů. Gestorem přípravy a zpracování Dlouhodobého záměru byl Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje. Na jeho přípravě úzce podíleli členové Rady Olomouckého kraje a pracovní skupiny složené z ředitelů jednotlivých typů škol působících v Olomouckém kraji. Dlouhodobý záměr respektuje ekonomická a sociální specifika Olomouckého kraje, zejména pak ve vztahu ke stavu a vývoji vzdělávací soustavy na jeho území.

https://www.kr-olomoucky.cz/strategie-koncepce-vyrocni-zpravy-cl-281.html

Krajský úřad Pardubického kraje - Odbor školství a kultury

logo_cs

Krajský úřad Pardubického kraje

https://www.pardubickykraj.cz/krajsky-urad

Odbor školství a kultury

https://www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi-a-kultury

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji (2012–2016)

První část se zabývá školstvím v širším společenském kontextu, druhá část mapuje stávající stav a formuluje strategické směry rozvoje školství v Pardubickém kraji. Ve třetí části jsou vytyčeny optimalizační záměry Pardubického kraje a čtvrtá část materiálu je věnována oblasti ekonomiky.

https://www.pardubickykraj.cz/aktualni-informace-oskt/31747/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-pardubickeho-kraje-2008 

Krajský úřad Plzeňského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu

logo_cs

Krajský úřad Plzeňského

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/krajsky-urad

Odbor školství, mládeže a sportu

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/eos/orgstrukt/005002001012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje 2012

Pro zpracování Dlouhodobého záměru byly vytvořeny pracovní skupiny tvořené mj. pracovníky Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje. Byly vytvořeny také pracovní skupiny tvořené řediteli škol podle jednotlivých typů škol a školských zařízení, s nimiž byl obsah konzultován. Základním principem je zejména zvýšení kvality a efektivity  ve vzdělávání.

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-plzenskeho-kraje-2012

Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu

logo_cs

Krajský úřad Středočeského kraje

https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad

Odbor školství, mládeže a sportu

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji 2012 (je v poradí čtvrtým koncepčně strategickým dokumentem, definujícím cíle a záměry vzdělávací politiky Středočeského kraje. Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje zejména cíle a záměry pro jednotlivé oblasti vzdělávání.

https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/koncepcni-materialy

Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

logo_cs

Krajský úřad Ústeckého kraje

http://www.kr-ustecky.cz/krajsky-urad/ms-204795/p1=204795

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=450018&id_u=2616&p1=84858

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012/2016

Cílem Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji 2012/2016 je vytvoření a stabilizace moderní a efektivní vzdělávací soustavy, jejíž struktura a objem bude v souladu s potřebami rozvoje Ústeckého kraje.

http://www.kr-ustecky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=450018&id=1537099&n=dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-v-usteckem-kraji-2012-2016&query=dlouhodob%C3%BD+z%C3%A1m%C4%9Br&p1=204787

Krajský úřad Zlínského kraje - Odbor školství, mládeže a sportu

logo_cs

Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/krajsky-urad-cl-19.html

Odbor školství, mládeže a sportu

https://www.kr-zlinsky.cz/skolstvi-a-sport-cl-11.html

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje

Kromě cílů, opatření a finančních otázek zaměřených na budoucí období obsahuje zveřejněný text i vyhodnocení naplnění opatření Dlouhodobého záměru z roku 2008. Pro nejbližší období si klade za cíl vypořádat se s důsledky demografického vývoje, který přináší nejen úbytek dětí a žáků, ale vedle toho i určitá nebezpečí v oblasti sociální, stejně jako v oblasti zaměstnanosti a uplatnění absolventů na trhu práce.

http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-dokumenty-cl-47.html

Magistrát hl. města Prahy - Odbor školství

logo_cs

Magistrát hl. města Prahy

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html

Odbor školství a mládeže

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?divisionId=136

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy na roky 2012 – 2016

Je strategickým dokumentem HMP pro oblast vzdělávání, jehož zpracovatelem je odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu HMP, oblast financování zpracoval odbor rozpočtu Magistrátu HMPhy. Jeho úkolem je vyhodnocení a aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy, který byl schválen Zastupitelstvem HMP v březnu 2008 (dále DZ HMP 2008).

http://skoly.praha.eu/87130_Dlouhodoby-zamer-vzdelavani-a-rozvoje-vzdelavaci-soustavy-hlavniho-mesta-Prahy-2012-2016

http://skoly.praha.eu/