Ministerstvo životního prostředí

logo_csMinisterstvo životního prostředí (MŽP) je ústředním orgánem státní správy pro: ochranu přirozené akumulace vod, ochranu vodních zdrojů a ochranu jakosti podzemních a povrchových vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, ochranu zemědělského půdního fondu, výkon státní geologické služby, ochranu horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologické práce a ekologický dohled nad těžbou, odpadové hospodářství, posuzování vlivů činností a jejich důsledků na životní prostředí, včetně těch, které přesahují hranice státu, myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích, státní ekologickou politiku.

http://www.env.cz/cz/ministerstvoCíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice

Dokument formuluje cíle v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny a navrhuje vhodné postupy pro hodnocení plnění těchto cílů a účinnosti EVVO jako preventivního nástroje ochrany životního prostředí.

https://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument

 

Environmentální výchova: efektivní strategie

Studie zaměřená na oblast EVVO, která odpovídá na tři otázky: Co je EVVO, jaké má cíle a jaké prostředky se používají pro jejich dosažení? Co je to program a jaké jsou zásady pro jeho zpracování? Jaké jsou ověřené strategie pro dosahování jednotlivých cílových oblastí EVVO?

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/publikace_evvo/$FILE/publikace_Environmentalni_vychova_efektivni_strategie.pdf

Environmentální vzdělávání a poradenství

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) a environmentální poradenství jsou významnými preventivními nástroji Státní politiky životního prostředí ČR. Úkolem EVVO je vést občany k myšlení a jednání, které je v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. Enviromentální poradenství poskytuje odborné kvalifikované rady a doporučení veřejnosti, popularizuje výsledky vědy a výzkumu, přibližuje šetrné životní standardy požadavkům veřejnosti a ovlivňuje veřejnost ve smyslu udržitelného rozvoje společnosti. Ministerstvo životního prostředí je hlavním garantem koordinace EVVO a resortem podporovaného environmentálního poradenství v ČR.

http://www.mzp.cz/cz/environmentalni_vzdelavani_poradenstvi

Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro dospělé účastníky

Metodika pro formativní i sumativní evaluace programů environmentální výchovy určených pro dospělou veřejnost.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_evvo/$FILE/metodika_3_final-dospeli.pdf

 

Metodika pro hodnocení programů environmentální výchovy pro starší školní věk a střední školy

Metodika pro formativní i sumativní evaluace programů environmentální výchovy určených pro žáky II. stupně ZŠ a studenty SŠ.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_evvo/$FILE/metodika_2_final-starsi_skolni_vek.pdf

 

Metodika pro hodnocení programů enviromentální výchovy pro předškolní a mladší školní věk

Metodika pro formativní i sumativní evaluace programů environmentální výchovy určené pro věkovou skupinu předškolního a mladšího školního věku.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/metodiky_evvo/$FILE/metodika_1_final-mladsi_skolni_vek.pdf

 

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 2016 - 2025

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je základním strategickým dokumentem zajišťujícím dlouhodobý rozvoj EVVO v České republice. Vznikl v roce 2015 z iniciativy Ministerstva životního prostředí a k tomu vytvořené meziresortní pracovní skupiny.

https://www.mzp.cz/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025 

Strategie EHK OSN ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Klíčový dokument pro oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj přijatý členskými zeměmi Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN), který stanovuje společný postup při rozvoji oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj v daném regionu.

http://www.mzp.cz/cz/strategie_ehk_osn_ke_vzdelavani

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 - 2015)

Strategický dokument pro oblast vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) přijatý usnesením vlády č. 851 ze dne 9. 7. 2008. Strategie stanovuje priority v oblasti VUR pro období 2008 až 2015 a je realizována prostřednictvím Akčních plánů.

http://www.mzp.cz/cz/strategie_vzdelavani

Střediska ekologické výchovy: mezi teorií a praxí

Studie shrnuje, jak v České republice střediska ekologické výchovy využívají evaluaci ke svým službám.

http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/publikace_evvo/$FILE/publikace_SEV_mezi_teorii_a_praxi.pdf

Příroda 2.0? Využití digitálních médií pro terénní interpretaci přírodního dědictví

Publikace

Publikace mapuje rozšíření terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a analyzuje její kvalitu. Výzkumná část práce přináší přehled příkladů a podrobněji prezentuje tři z nich: naučné stezky Svatojánský okruh a Po stopách Karoliny Světlé a naučný bod Kozákov AR. Autoři analyzují názory domácích expertů a zástupců návštěvnické veřejnosti na smysl a kvalitu terénní digitální interpretace přírodního dědictví a navrhují nástroj pro hodnocení její kvality. Ten následně aplikují na hodnocení vybraných interpretačních programů. V poslední části text diskutuje možnosti a smysl dalšího rozvoje terénní digitální interpretace přírodního dědictví v České republice a navrhuje konkrétní opatření, která by mohla přispět ke zvýšení její účinnosti, aby se posílil vztah návštěvnické veřejnosti k přírodním lokalitám.

https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/view/993/3087/748-1

 

Doporučení podmínek zakládání a provozu LMŠ v ČR

Výstup česko-německého projektu, který probíhal v letech 2015 a 2016 a jehož cílem byl přenos dobré praxe ze SRN v oblasti nastavení podmínek pro zakládání a provoz lesních mateřských škol. MŽP bylo garantem projektu za ČR, projekt byl financován německou Spolkovou agenturou pro životní prostředí a MŽP.

https://www.mzp.cz/cz/zakladani_provoz_lms

 

Děti venku v přírodě: ohrožený druh?

Publikace, která poutavou formou shrnuje výzkumy z oblasti kontaktu dětí s přírodou a ukazuje, proč (nejen) děti potřebují pobyt venku v přírodě pro své plné fyzické, duševní i sociální zdraví.

https://www.mzp.cz/cz/deti_venku_priroda_ohrozeny_druh

 

Výsledky výzvy na podporu dlouhodobé spolupráce s NNO v oblasti EVVO

Výzva na podporu dlouhodobé spolupráce s NNO v oblasti EVVO byla vyhlášena 13.4.2017 a zde jsou publikovány její výsledky.

https://www.mzp.cz/cz/vyzva_nno_oblast_evvo_vysledky_2017

 

Analýza dotací na podporu EVVO

Analýza (2016 - 2017) zkoumala všechny relevantní v ČR dostupné dotační zdroje na podporu neinvestičních projektů v EVVO.

https://www.mzp.cz/cz/analyza_dotaci_na_podporu_evvo

 

Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti realizace environmentální výchovy

Metodika pro autoevaluaci škol v oblasti environmentální výchovy (ASEV) je primárně určena k hodnocení zajištění a realizace environmentální výchovy (EVVO) na druhém stupni základních škol, respektive odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem autoevaluace je především pomoci školám identifikovat silné a slabé stránky v realizaci průřezového tématu environmentální výchovy, dále pak motivovat školy k diskusi a k přijetí opatření směřujících k dalšímu posílení realizace environmentální výchovy. Předpokládá se, že tento nástroj budou využívat především školní koordinátoři EVVO a vedení školy.

https://www.mzp.cz/cz/autoevaluace_evvo_skoly

 

Environmentální výchova z pohledu učitelů

Environmentální výchova není v České republice novým tématem, dosud je ale známo jen málo o tom, jak je vlastně v praxi realizována. Učitelé, lektoři z center environmentálního vzdělávání i vychovatelé často vnímají svůj střípek, ale nevidí celý obraz. Výzkumníci, vysokoškolští pedagogové a úředníci odpovědní za podporu oblasti zase někdy vidí živou realitu jen jako svět výzkumných studií, mezinárodních úmluv či vyhlášek a grantů. Cílem předkládané publikace je pokusit se tento deficit alespoň částečně překonat.

https://www.mzp.cz/cz/environmentalni_vychova_ucitele

Vzdělávání k udržitelnému rozvoji

V roce 2008 přijala vláda České republiky Strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (2008-2015), která stanovuje priority a strategická opatření v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) pro období 2008 až 2015. Strategie je realizována prostřednictvím Akčních plánů. Akční plány zpracovává Pracovní skupina pro VUR při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Realizaci Strategie koordinuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Strategie se soustředí především na rozvoj kompetencí vzdělavatelů na všech stupních vzdělávání (v rámci předškolního, základního a středního, vyššího odborného, vysokoškolského i dalšího vzdělávání), rozvoj kompetencí příjemců vzdělávání a dostatečnou a dostupnou nabídkou vzdělávacích programů.

http://www.msmt.cz/dokumenty/strategie-vzdelavani-pro-udrzitelny-rozvoj-ceske-republiky

Environmentální vzdělávání - RVP, metodiky apod.

Na odkazu níže naleznete aktuální RVP, metodiky, manuály pro potřeby environmentálního vzdělávání, včetně dalších odkazů.

http://www1.cenia.cz/www/evvo/skolni