Ministerstvo zemědělství

logo_csMinisterstvo zemědělství je ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. Je rovněž ústředním orgánem státní správy lesů, myslivosti a rybářství, mimo území národních parků.

http://www.mze.cz/Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR na léta 2016 – 2025

Usnesením číslo 652 ze dne 20. července 2016 byl vládou schválen nový Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016-2025. Státní program představuje klíčovou národní strategii pro oblast EVVO i EP s vizemi, cíli a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí mj. kraje, obce a města, školy, včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace, vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, zoo, botanické zahrady, knihovny.

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_program_evvo_ep_2016_2025/$FILE/OFDN-SP_EVVO_EP_%202016_2025-20160725.pdf

 

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce navazuje na Směrnici MZe č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v rezortu MZe a vychází z dalších strategických dokumentů a programů: Evropa 2020, Programu rozvoje venkova v období 2014 - 2020, Strategie celoživotního učení ČR, Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Bude každoročně hodnocena na zasedání vzdělávací sekce Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova.

http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vzdelavani/koncepce-a-strategie/koncepce-vzdelavani-ministerstva.html

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Předložená koncepce navazuje na Směrnici MZe č. j. 11169/2009-10000, o dalším odborném vzdělávání v rezortu MZe a vychází z dalších strategických dokumentů a programů: Evropa 2020, Programu rozvoje venkova v období 2014 - 2020, Strategie celoživotního učení ČR, Nová opatření na podporu odborného vzdělávání, Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. Koncepce bude každoročně hodnocena na zasedání vzdělávací sekce Národní rady poradenství a vzdělávání pro zemědělství a rozvoj venkova.

http://eagri.cz/public/web/file/353130/Koncepce_vzdelavani_MZe_na_obdobi_2015_az_2020_.pdf