Ministerstvo zdravotnictví

logo_csMinisterstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém. Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel a Inspektorát omamných a psychotropních látek.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/pusobnost-ministerstva-zdravotnictvi-_7463_2901_1.htmlNárodní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017

Česká republika se zařadila mezi země, jejichž prioritou je prevence dětských úrazů. Byl vytvořen napříč ministerstvy Národní akční plán prevence dětských úrazů na roky 2007 až 2017 a od letošního roku pracuje pilotně i Národní registr dětských úrazů, do kterého se zaznamenává každý úraz z hlediska příčin jeho vzniku, charakteru postižení, postupu léčení a výsledků léčby. Tato data následně umožní optimální diagnostiku, terapii a prevenci.

http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/narodni-akcni-plan-prevence-detskych-urazu_2049_1009_3.html