Ostatní přímo řízené organizace MŠMT (OPŘO)

Zřizovatelem těchto organizací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jsou tedy státními příspěvkovými organizacemi MŠMT.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/ostatni-primo-rizene-organizaceAntidopingový výbor ČR

Antidopingový výbor České republiky (ADV ČR) je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program ČR. ADV ČR navrhuje legislativní opatření na podporu boje proti dopingu, zastupuje ČR v mezinárodních antidopingových institucích, vydává směrnice pro provádění dopingových kontrol se seznamy zakázaných skupin dopingových látek, provádí dopingové kontroly, zajišťuje analýzy odebraných vzorků, vydává výchovné programy, organizuje osvětové akce. Světový antidopingový kodex z roku 2004 je zavazující i pro ADV ČR. Boj proti dopingu celosvětově zaštiťuje Světová antidopingová agentura (WADA), jejíž je ADV ČR členem.

www.antidoping.cz/

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání - CERMAT - bylo zřízeno MŠMT k 1. lednu 2006 jako organizační složka státu. Centrum navazuje na činnost Centra pro reformu maturitní zkoušky (CERMAT), později Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), které bylo jako divize Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV) v roce 1999 pověřeno MŠMT přípravou reformované maturitní zkoušky. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nadále užívá historicky vzniklou slovní značku CERMAT, která je v odborné veřejnosti všeobecně známá a užívaná.

http://www.cermat.cz/

Česká školní inspekce (ČŠI)

Česká školní inspekce (ČŠI) je správním úřadem s celostátní působností. Tvoří jej ústředí se sídlem v Praze a 14 krajských inspektorátů v krajských městech. V čele stojí ústřední školní inspektor jmenovaný ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. Prostřednictvím ČŠI je zajišťováno hodnocení vzdělávací soustavy v ČR v oblasti vzdělávání a školských služeb poskytovaných školami a školskými zařízeními zapsanými ve školském rejstříku. ČŠI zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy, provádí inspekční činnost ve všech školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku bez ohledu na zřizovatele. ČŠI zajišťuje mj. i sběr údajů o tzv. školních úrazech.

http://www.csicr.cz/

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-%284%29

iPortál pro prezentaci školy

Informační portál, kde  jsou souhrnné informace o školách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Školy budou průběžně doplňovat a přikládat informace a dokumenty jako výroční zprávy, koncepční záměry, školní vzdělávací programy a podobně. Tyto informace budou navíc doplněny také o inspekční zprávy. Dále se zobrazuje také série doplňujících informací jako velikost školy, bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, materiální podmínky, výuka cizích jazyků, způsoby hodnocení nebo informace o specifických aktivitách. Využití iPortálu ze strany škol je dobrovolné. ČŠI za obsah zadávaný přímo jednotlivými školami neodpovídá, přesto jej bude sledovat a o případných nedostatcích školy informovat.

https://portal.csicr.cz/

Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Publikace věnovaná hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání. Publikaci pro Českou školní inspekci zpracoval Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

http://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Hodnoceni-vysledku-vzdelavani-didaktickymi-testy

Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Dům zahraniční spolupráce (DZS) plní úkoly, které plynou ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS má na starosti řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Služby DZS jsou určeny jak jednotlivcům, studentům, pedagogům, ředitelům všech typů škol a dalším odborníkům, tak organizacím a firmám věnujícím se vzdělávání i orgánům místních samospráv a v neposlední řadě také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

http://www.dzs.cz/

Fulbrightova komise v České republice

Komise J. Williama Fulbrighta vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami České republiky a Spojených států. Na financování Komise se spolupodílí vlády ČR a USA. Hlavním cílem Komise je podpora vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA. Komise administruje aktivity zahrnující stipendia, granty a další programy pro studium, výuku a výzkum v obou zemích. Správa těchto programů s sebou nese přijímání návrhů, organizaci výběrových řízení, zajišťování pobytů českých stipendistů ve Spojených státech amerických a výběr a péči o americké stipendisty pobývající v České republice.

www.fulbright.cz

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je organizací s celostátní působností, plní úkoly související s dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), odbornou přípravou pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a pracovníků nestátních neziskových organizací (NNO) pracujících s dětmi a mládeží. Připravuje a nabízí přednášky, kurzy a semináře pro další vzdělávání učitelů. V současné době tvoří priority NIDV např. téma kurikulární reformy, vzdělávání školského managementu nebo vzdělávání v jazycích. Vzdělávací programy realizované NIDV využívají mj. finančních zdrojů MŠMT a z Evropského sociálního fondu (ESF). NIDV se zaměřuje také na analýzu potřeb v DVPP a na vlastní tvorbu koncepce v této oblasti.

http://nidv.cz/cs/

Rozcestník pro pedagogické pracovníky

http://rozcestnik.nidv.cz/

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK)

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) zahrnuje muzeum a veřejnou specializovanou pedagogickou knihovnu. Muzeum je od roku 1991 státním rezortním muzeem MŠMT. Zaměřuje se na dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti v návaznosti na odkaz J. A. Komenského. Vedle stálé expozice nabízí aktuální krátkodobé výstavy, akreditované programy, konference, semináře a kulturní aktivity.

Pedagogická knihovna J. A. Komenského (PK) je veřejně přístupnou odbornou knihovnou zaměřenou na oblast výchovy, vzdělávání a školství. Nabízí a poskytuje služby nejen učitelům a studentům pedagogických oborů středních a vysokých škol, ale i studujícím společenskovědních oborů.

http://www.npmk.cz/

Národní technická knihovna (NTK)

Národní technická knihovna (NTK) je největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků. Její primární funkcí je poskytování odborných informačních zdrojů a služeb jak studentům, pedagogům a vědeckým a výzkumným pracovníkům v technických a aplikovaných vědeckých oborech, tak zájemcům o technické informace z řad nejširší veřejnosti.

https://www.techlib.cz/cs/

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně

Pedagogické centrum pro polské národnostní školství v Českém Těšíně (PC) bylo zřízeno s cílem zajistit potřeby škol s polským jazykem vyučovacím v České republice a také dalšího růstu pedagogických pracovníků těchto zařízení. PC je instituce v oblasti vzdělávání, celoživotního učení a aktivní evropské spolupráce, otevřená inovacím a zároveň vycházející z identity a specifiky Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński. Hlavní činností je další vzdělávání pedagogických pracovníků, podpora menšinového školství, vydávání metodických pomůcek - Jutrzenka a Ogniwo, organizování soutěží pro žáky a studenty, přeshraniční a evropská spolupráce.

http://www.pctesin.cz/

Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT

Vysokoškolské sportovní centrum (VSC) bylo zřízeno ke dni 1. 3. 2003. VSC je pedagogicko-odborné pracoviště, které vytváří materiální, sociální a sportovně technické podmínky přípravy vrcholových sportovců pro potřeby státní reprezentace. V centru pracuje deset sportovních sekcí: atletika, judo, kanoistika rychlost, kanoistika slalom, plavání, šerm, krasobruslení, tenis, sportovní hry – basketbal, házená a volejbal, akademický výběr. Centrum svojí činností naplňuje jeden z hlavních úkolů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v intencích Zákona o podpoře sportu ze dne 28. 2. 2001.

http://www.vsc.cz/