Přímo řízené a ostatní organizace MŠMTPřímo řízené organizace MŠMT (PŘO) - rozbaleno


Dětský diagnostický ústav, Dětský domov se školou, Středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna Homole, České Budějovice

Zařízení poskytuje speciální pedagogickou a pedagogicko-psychologickou komplexní péči, preventivní, poradenskou, edukační, výchovnou činnost, odborný výchovně-vzdělávací dohled po celých 24 hodin, školní docházku v areálu budovy, systémovou práci odborných pracovníků, terapeutickou činnost, zdravotní péči, odbornou pomoc rodičům a zákonným zástupcům.

http://www.dduhomole.cz/

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno

Diagnostické zařízení tzv. prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přijímá děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo předběžným opatřením o umístění, které ve všech případech vydává soud. Po skončení dvouměsíčního diagnostického pobytu jsou děti rozmísťovány do různých typů speciálních školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

http://www.ddubrno.cz/

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové

Dětský diagnostický ústav je internátní výchovné zařízení, které z hlediska psychologického a pedagogického komplexně vyšetřuje děti ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky. Děti jsou do péče zařízení umísťovány na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní nebo ochranné výchovy, na základě předběžného opatření soudu, nebo o jejichž umístění požádali prostřednictvím příslušných orgánů samotní zákonní zástupci.

http://www.ddu-hk.cz/

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Karlovarská 67, Plzeň

Diagnostický ústav i středisko výchovné péče jsou spolu úzce propojeny, a to jak v rovině personálního obsazení, tak v rovině programové. Tato strategie umožňuje optimální výběr ze široké škály služeb a programů péče o dítě, nabízí možnost kombinace jednotlivých programů, dovoluje reagovat pružně a motivačně na změny, které diagnosticko- terapeutický proces přináší.

http://www.dduplzen.cz/home/

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Olomouc - Svatý Kopeček

Zařízení poskytuje péči dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a dětem umístěným na dobrovolném pobytu. Dále dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření a také ambulantní a poradenské služby dětem a mladistvým, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním, či vystaveni nepříznivým podmínkám sociálním, rodinným i školním. Rovněž poskytuje podporu a vedení rodičům ohrožených dětí a komplexní práce s rodinou směřující k nápravě vztahů a odvrácení případného sociálního selhání.

http://www.dduolomouc.cz/

Dětský diagnostický ústav, SVP, ZŠ, MŠ a ŠJ, Liberec

Součástmi DDÚ jsou  střediska výchovné péče v Liberci – lůžková i ambulantní část, v Mostě – lůžková i ambulantní část, v Chomutově – ambulantní část. DDÚ disponuje i třídami základní školy, kde se mohou vzdělávat děti v nejrůznějších programech (víceletých gymnázií, základní školy praktické i speciální). Novou součástí je malý dětský domov v Liberci a také ambulance pro děti a mládež s potřebou terapeutické péče.

http://www.ddu-liberec.cz/

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Bohumín – Šunychl

DDÚ Bohumín-Šunychl je zařízení, které přijímá děti s nařízenou ústavní výchovou, předběžným opatřením a uloženou ochrannou výchovou, případně děti, o jejichž umístění požádaly osoby odpovědné za výchovu. Při Dětském diagnostickém ústavu, základní škole a školní jídelně Bohumín-Šunychl působí odloučené pracoviště Ostrava – Přívoz, Hájkova 8, které je určeno dětem vyžadující zvláštní péči.

http://ddu.cz/

Dětský diagnostický ústav, základní škola a školní jídelna, Praha 4

Dětský diagnostický ústav (dále jen DDÚ) je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovnou péči pro děti ve věku zpravidla od tří let do ukončení povinné školní docházky. Podle výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu a volné kapacity jednotlivých zařízení umísťuje děti do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů.

http://www.ddu-praha.cz/

Dětský domov se školou a středisko výchovné péče v Praze 2

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 2 je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy a poskytování preventivně výchovné péče. Pobytová část, tj. DDŠ, je určena pro děti s různými formami rizikového chování a sociální narušenosti, obvykle ve věku druhého stupně základního vzdělávání, v odůvodněných případech i střední školy, tj. ve věku 12 – 18 let. Počínaje rokem 2014 poskytuje zařízení také preventivně výchovné a poradenské služby formou ambulantního oddělení střediska výchovné péče. 

http://www.ddsp2.cz/

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko, Horní Těrlicko

Dětský domov se školou a základní škola Těrlicko zajištuje péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže s potřebou zvýšené výchovné péče s povinnou základní školní docházkou. Poskytuje základní vzdělání žákům v základní škole, kde jsou žáci vzděláváni podle školních vzdělávacích programu zpracovaných na základě RVP ZV a RVP ZV LMP.

http://www.terlickodds.cz/

Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí

Zařízení je určeno pro chlapce a děvčata ve věku do 15ti let, respektive do ukončení povinné školní docházky s nařízenou ústavní výchovou nebo umísťované na základě předběžného opatření pro diagnostikované poruchy chování dětským diagnostickým ústavem.

http://www.ddskostelec.cz/

Dětský domov se školou a základní škola, Ostrava-Kunčice

Dětský domov se školou a základní škola poskytuje zajištění péče o děti s nařízenou ústavní výchovou, se závažnými poruchami chování, s přechodnou nebo trvalou duševní poruchou vyžadující výchovně léčebnou péči. Úkolem programu je zajistit souběžně výchovně vzdělávací cíle s doprovodnou léčebnou péčí, která by měla zamezit další prohloubení již vzniklých poruch chování.

http://www.domov-kuncice.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Načeradec

Provozuje dětský domov se základní školou a jídelnou. Zajišťuje výchovné a vzdělávací činnosti.

www.NEUVEDENO, e-mail: dvu.naceradec@seznam.cz

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Vrchlabí

Jedná se o školské zařízení pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování, a to do ukončení povinné školní docházky nebo přípravy na povolání. Zařízení je koedukované.

http://www.ddsvrchlabi.estranky.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Maršov

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Maršov je školské zařízení určené pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Je tedy zařízením určeným pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování ve věku do ukončení  povinné školní docházky.

http://www.ddshornimarsov.estranky.cz/

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec

www.NEFUNKČNÍ

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava  je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Do domova jsou umisťovány děti (dívky i chlapci) plnící povinnou školní docházku s diagnostikovanou poruchou chování, kterým byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova, uloženo předběžné opatření nebo jsou zde dobrovolně (po ukončení ústavní výchovy v době zletilosti se připravují na  budoucí povolání).

http://www.ddssjihlava.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Bystřice pod Hostýnem

Dětský domov se školou patří mezi speciální výchovná zařízení zřízená MŠMT. Pečuje o chlapce s nařízenou ústavní výchovou nebo s uloženou ochrannou výchovou a o chlapce umístěné do DDŠ na základě předběžného opatření soudu. Součástí školského zařízení je škola se vzdělávacími programy zpracovanými dle RVP ZV a RVP ZV LMP.

http://www.ddbystrice.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče, Šumperk

Výchovně-vzdělávací koedukované zařízení. Úkolem i cílem je výchova a vzdělávání dětí se specifickými poruchami chování. Do dětského domova se školou jsou zpravidla umisťovány děti od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovně právní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

http://www.dds-spk.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Měcholupy

Dětský domov se školou zabezpečuje dětem vzdělávání v základní škole, kde se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu Měcholupy 2. Děti jsou do zařízení umisťovány pouze na základě soudem nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy. 

http://wp.ddsmecholupy.cz/

Dětský domov se školou, Základní škola a Středisko výchovné péče Jiříkov

Součástí Dětského domova se školou je základní škola a stravovací zařízení. Středisko výchovné péče je ambulantním školským zařízením, které poskytuje pomoc těm, kteří se potýkají především s problémy v oblasti výchovy a chtějí vzniklé potíže aktivně řešit. Činnost je zaměřena na předcházení vzniku negativních projevů chování dítěte a odstraňování či zmírňování příčin nebo důsledků již vzniklých poruch chování. Hlavním cílem je přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte, zachovat a posílit jeho rodinné vazby.

http://www.ddsjirikov.cz/

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola Býchory

Dětský domov Býchory, který provozuje ve svých prostorách pro své klienty také základní školu a od počátku roku 2014 zároveň zajišťuje provoz Střediska výchovné péče v Kolíně, je v rámci České republiky unikátním zařízením. Chlapce a děvčata s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou, z nichž většina má za sebou traumata způsobená nevhodným rodinným prostředím, se snaží přivést na správnou cestu, aby se mohli zařadit do běžného života. Využívá k tomu moderní pedagogické metody i projekty, které děti integrují mezi jejich vrstevníky z běžných rodin.

http://www.domov-bychory.org/

Dětský domov, základní škola a školní jídelna Sedlec - Prčice

Dětský domov se školou je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy dětí a mládeže. Škola je rozdělena do 8 tříd a jsou zde realizovány vzdělávací programy základní školy (typu bývalé ZŠ a ZVŠ a speciální základní školy, což reprezentuje vzdělávací program bývalé pomocné školy).

http://ddsedlec.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54, je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

http://www.ddslibechov.cz/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Hamr na Jezeře

Dětský domov se školou je státní školská instituce pro realizaci ústavní výchovy. Domov spravuje majetek skládající se ze tří internátů, jedné provozně-správní budovy a základní školy.

http://mujweb.cz/dvu_hamr/

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko

Specializované etopedické zařízení, jehož hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola, která vyučuje ve dvou vzdělávacích programech. Posláním je nejen péče o děti, ale zároveň kvalitní poradenská a terapeutická služba pro rodiče těchto dětí.

http://www.ddsveselicko.cz/

Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Praha 4

Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče v Praze 4, Hodkovičkách, je instituce zaměřená na diagnostiku, terapii, výchovu a vzdělávání a preventivní péči ve formách residenčních (pobytových), ambulantních a poradenských. Diagnostický ústav se specializuje především na problémy dívek ve věku od dokončení povinné školní docházky do plnoletosti.

http://www.dum-praha.cz/

Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky

Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče v Ostravě je školským zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči o děti a mládež s působností přesahující hranice regionu, přijímající ke zpravidla dvouměsíčním diagnostickým pobytům děti s poruchami chování ve věku 15 – 18 let, (případně do 19ti let – v souladu se soudním rozhodnutím).

http://www.dum-ostrava.cz/

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

Diagnostický ústav pro mládež (DÚM) je zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy pro chlapce od ukončení povinné školní docházky do 18 let, popřípadě zletilých osob do 19 let věku, kteří jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření.

http://dius.cz/

Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno

Zařízení pro péči o děti a mládež s poruchami chování ve věku 15 až 18 let (případně do 19ti let v souladu se soudním rozhodnutím), kteří jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově, ochranné výchově nebo předběžném opatření. Pobyt dítěte trvá zpravidla 8 týdnů. Poskytuje nově dle novely zákona 333/2012 Sb. také preventivně výchovnou péči, a to především formou ambulantních, dobrovolných diagnostických pobytů (pobyty na smlouvu) a následně prodloužených pobytů.

http://www.dum-brno.cz/

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené

Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené je školou s celorepublikovou působností a mimopražským studentům nabízí celotýdenní internátní péči. Vzdělávání je určeno především pro zrakově postižené. Vzdělávací nabídka zahrnuje několik oborů. V konzervatoři lze studovat šestiletý obor hudba nebo zpěv, ve střední škole čtyřletý obor s maturitou ladění klavírů a příbuzných nástrojů nebo dvouletý obor Ladění klavírů a kulturní činnost.

https://www.kjd.cz/

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice

Součástí zařízení je mateřská, základní, střední škola, školní jídelna, internát, dětský domov a speciálně pedagogické centrum. 

http://www.sluchpostcb.cz/

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí má za úkol vzdělávat a vychovávat děti a mládež se sluchovou a logopedickou vadou.

http://www.val-mez.cz/

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně

Speciální škola pro tělesně postižené nabízí vzdělávání v obchodní akademii, obchodní škole a praktické škole, jejichž činnost je upravena školským zákonem v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

https://www.oajl.cz/index.php

Škola J. Ježka, MŠ, ZŠ, PrŠ a ZUŠ pro zrakově postižené

Škola Jaroslava Ježka zajišťuje pro děti a mládež s postižením zraku všestrannou péči včetně výuky speciálních dovedností, jejichž zvládnutí zvýší samostatnost a soběstačnost zrakově postižených a tím výrazně usnadní jejich život ve složitých životních situacích

http://www.skolajj.cz/

Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola Dobřichovice

Středisko výchovné péče v Dobřichovicích poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám zodpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Pracuje s dětmi od 3 let a mladistvými do ukončení jejich profesní přípravy (max. do 26 let), rodiči či osobami odpovědnými za výchovu, pedagogy, školami, třídními kolektivy a dalšími subjekty podílejícími se na výchově, vzdělávání a pomoci rodinám.

http://www.svpd.cz/

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Holečkova

Škola má stabilizovaný pedagogický sbor, všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovanými odborníky pro práci s dětmi se sluchovým postižením. Ve škole pracují také sluchově postižení učitelé a asistenti, kteří pomáhají dětem v komunikaci.

http://www.skolaholeckova.cz/

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc

Součástí školy je mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro sluchově postižené, praktická škola dvouletá, internát, speciálně pedagogické centrum, školní jídelna. Mateřská škola pro sluchově postižené poskytuje předškolní vzdělávání pro děti se sluchovým postižením, s narušenou komunikační schopností (především vývojovou dysfázií), s kombinovaným postižením (jedno z postižení je sluchové).

http://www.sluch-ol.cz/sluch-ol/www.sluch-ol.cz/index.html

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno

Škola je určena pro zrakově postižené z celé České republiky. Střední  škola je především uzpůsobena pro žáky se zrakovým postižením,  ale také  pro žáky s jiným postižením či kombinovaným postižením. Přednostně jsou přijímání žáci se zdravotním postižením. Mateřská škola poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou péči dětem nevidomým, se zbytky zraku a slabozrakým, ale i dětem, jejichž zrakové postižení je dále kombinováno jinou vadou (mentální retardací, tělesným postižením nebo poruchou komunikace). Speciální pedagogické centrum poskytuje služby zrakově postiženým ve věku od 3 do 26 let, jejich rodinám, školám a dalším zainteresovaným institucím. Péče se vztahuje i na osoby s vícečetným postižením se zrakovou vadou v kombinaci.

http://www.sss-ou.cz/

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

Zařízení se specializuje nejenom na realizaci ústavní nebo ochranné výchovy, ale také na léčbu závislostního chování v rámci Výchovně léčebného programu. Také nabízí v rámci Střediska výchovné péče odborné poradenství a pomoc při řešení potíží.

http://vupsov.cz/

Výchovný ústav a střední škola, Dřevohostice

Školské zařízení je chlapecké výchovně vzdělávací zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež do 18, popř. 19 let, u nichž byla soudem nařízena ústavní nebo uložena ochranná výchova. Školské zařízení sdružuje výchovný ústav a střední školu. Na střední škole se vyučuje dvouletý a tříletý učební obor.

http://www.vumdrevohostice.cz/

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě

Všechny obory vzdělávání jsou vyučovány v denní formě vzdělávání. Kromě Praktické školy dvouleté je u všech oborů délka vzdělávání 3 roky. Výchovný ústav zajišťuje nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 15 do 18 let, případně zletilé osobě do 19 let), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.

http://www.vuolesnice.cz/

Výchovný ústav a školní jídelna Husův domov, Dvůr Králové nad Labem

Výchovný ústav Husův domov se skládá ze dvou pracovišť: Oddělení Vrchlického pro děti vyžadující výchovně léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození, psychického a psychiatrického onemocnění a Oddělení Bílá Třemešná pro děti experimentující s návykovými látkami nebo drogově závislé. Výchovný ústav je vyčleněným pracovištěm pro výkon obecně prospěšných prací PMS, střediska v Trutnově.

http://www.husuvdomov.cz/

Výchovný ústav a školní jídelna, Nová Role

Výchovný ústav pečuje o dívky starší 15 let s vážnými poruchami chování, kterým byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření a mají ukončenou povinnou školní docházku. Výchovný ústav poskytuje dívkám náhradní výchovu, kterou jejich rodiče nezvládli nebo ji dokonce ohrožovali. 

http://www.vunovarole.wz.cz/

Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka

Výchovný ústav je speciální školské zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, které poskytuje umístěným dětem plné přímé zaopatření. Zřizovatelem je MŠMT ČR. Výchovný ústav Ostrava-Hrabůvka je Fakultní institucí Ostravské univerzity v Ostravě. VÚ sestává ze tří pracovišť: oddělení pro chlapce (chlapci ve věku 15 – 18 let/příp. 19 let) s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením; oddělení pro dívky (dívky ve věku 15 – 18 let /příp. 19 let) s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením; oddělení pro děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči.

http://www.vum.cz/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, střední škola a základní škola, Moravský Krumlov

V současné době má školské zařízení celkem 9 skupin: skupiny dívek, skupiny chlapců, skupiny koedukované a skupiny nezletilých těhotných dívek a matek s dětmi. Kapacita jednotlivých součástí je pro výchovný ústav 42 dětí, dětský domov se školou 24 dětí, střední škola 42 dětí, základní škola 24 dětí.

http://www.vuddmoravskykrumlov.cz

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna Děčín XXXII, Boletice

Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zajišťující nezletilé osobě výchovnou péči v zájmu jejího zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělání. Součástí je středisko výchovné péče, zajišťující preventivně výchovnou péči v oblasti vzniku a rozvoje negativních projevů chování nebo narušení zdravého vývoje dítěte, zmírňování nebo odstraňování příčin a důsledků již vzniklých poruch chování.

http://vuboletice.cz/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Chrastava

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna v Chrastavě patří mezi školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Na základě soudního rozhodnutí jsou v něm umístěni 36 chlapců ve věku 12 - 18 let. Vesměs se jedná o děti ze sociálně problémových a neúplných rodin.

http://www.dds-chrastava.cz/ 

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň

Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou a s uloženou ochrannou výchovou. Na základě soudních rozhodnutí jsou v něm umístěni chlapci ve věku od 9. let až po dobu dokončení povinné školní docházky. Kapacita výchovného ústavu je 48 klientů, kteří jsou rozděleni do šesti výchovných skupin, z nichž jedna je určena pro chlapce s ochrannou výchovou. Základní škola poskytuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

http://www.vudds-hostoun.cz/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou

Základní škola  a střední škola jsou součástí zařízení - výchovného ústavu a dětského domova se školou. Výchovný ústav a dětský domov se školou je státní školská instituce pro realizaci ústavní a ochranné výchovy.

http://vuddskostomlaty.cz/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66 je koedukovaným školským zařízením náhradní rodinné výchovy pro žáky vzdělávané v základní a střední škole se soudně nařízeným předběžným opatřením, ústavní nebo ochrannou výchovou.

http://vudds.cz/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Počátky

Zařízení vykonává činnost výchovného ústavu dětského domova se školou, základní školy, střední školy a školní jídelny. Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti se závažnými poruchami chování, a to zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, do výchovného ústavu pak děti se závažnými poruchami chování starší 15 let (zpravidla do 18 roků), případně do ukončení přípravy na budoucí povolání, kterým byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Zařízení není koedukované, jsou zařazeny pouze dívky.

http://www.vupocatky.com/

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice

V současnosti má základní škola 2 třídy. Střední škola nabízí dva učební obory.

http://www.vuzlutice.cz/uvodni-strana

Výchovný ústav, Středisko výchovné péče a Střední škola Buškovice

Výchovný ústav přijímá chlapce ve věku od 15 do 18 popř. do 19 let a to na základě předběžného opatření, nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchovy z DÚ, VÚ, DDŠ popř. DD a přímo od soudu. Středisko výchovné péče poskytuje systém komplexních preventivních a také nápravných služeb s cílem pomoci ohroženým klientům řešit jejich problémy v různých kontextech života, tak aby bylo možno optimalizovat jejich životní perspektivy. Nabízí speciálně pedagogické, psychologické a další odborné služby dětem od 6 let, dospívajícím a mladým lidem do 18 let, jejich rodinám a učitelům. Střední škola Buškovice je škola speciální a ve vztahu k žákům plní zejména úkoly výchovné a vzdělávací a poskytuje profesní přípravu žáků na budoucí povolání.

http://vubuskovice.cz/

Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Střílky

Výchovný ústav pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou a nařízeným předběžným opatřením. Středisko výchovné péče HELP zajišťuje ambulantní provoz se zaměřením na poskytování pomoci dětem a mládeži. Zařízení poskytuje konzultační a poradenské služby pro rodiče a zákonné zástupce dětí. Základní a střední škola jsou součástí Výchovného ústavu.

http://www.vustrilky.cz/

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola

Výchovný ústav je určen pro chlapce ve věku od 15 let s nařízenou ústavní výchovou. Celé zařízení ústavu je tvořeno několika odděleními s prostupnou strukturou. Součástí našeho zařízení je i Středisko výchovné péče. Ambulantní oddělení poskytují péči dětem a mladistvým převážně od deseti let do ukončení středního vzdělávání. Celodenní a Internátní oddělení nabízí preventivně výchovné programy zpravidla dětem a mladistvým plnícím si povinnou školní docházku.

http://www.klicov.cz/

Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice

Výchovný ústav má šest skupin: adaptačně - diagnostická výchovná skupina, výchovné skupiny těhotných a matek s dětmi, výchovná skupina běžná, výchovná skupina polovolná, cvičný byt. Středisko výchovné péče pro děti a mládež poskytuje ambulantní formou všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži, u nichž se v průběhu jejich vývoje objevily takové poruchy chování, které jsou již odchylkou od psychologické, pedagogické a sociální normy, klientům s negativními jevy chování, pokud nejsou důvody pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy ve speciálních výchovných zařízeních. Střední škola nabízí čtyři obory.

http://www.vucernovice.cz/

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Výchovný ústav v Novém Jičíně je zařazen do sítě škol jako součást speciálních školských zařízení pro mladistvé chlapce ve věku 15-18 (19) let s nařízenou nebo uloženou ochrannou výchovou, případně s předběžným opatřením soudu. Rozhodnutí soudu předcházejí vždy, a to více či méně, specifické problémy ve vývoji dětí, a to především v rodině. Na základě vzájemné dohody lze chlapci umožnit vzdělávání v učebních oborech až do věku 26 let.

http://www.vunj.cz/

Výchovný ústav, střední škola a ŠJ, Terešov

Ústav je zaměřen na výchovu chlapců. Žáci ústavu jsou rozdělení do čtyř výchovných skupin: Jeden první ročník, dva druhý a jeden třetí ročník střední školy obor Strojírenské práce. Každá třída tvoří zpravidla i jednu výchovnou skupinu.

http://vuteresov.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové

Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Výchovný ústav ve Višňovém spadá do sítě Diagnostického ústavu pro mládež v Brně. Na základě souhlasu MŠMT jsou do zařízení umísťováni i chlapci a dívky s uloženou ochrannou výchovou. Součástí výchovného ústavu je i střední škola, která chlapcům i dívkám s ústavní nebo ochrannou výchovou poskytuje vzdělání ve dvouletých a tříletých učebních oborech.

http://www.vuvisnove.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné

Do výchovného ústavu jsou přijímáni klienti ve věku mezi 15 až 18 let (výjimečně do 19 let) se závažnými poruchami chování, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření, ústavní nebo ochranná výchova.

http://www.vuhostinne.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Jindřichův Hradec

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna v Jindřichově Hradci má celorepublikovou působnost a jako jediný v rámci ČR pečuje o dívky ve věku 15 – 18(19) let, které pro své zdravotní, tělesné a psychické onemocnění nemohou být umístěny v běžném výchovném ústavu. SVP nabízí pouze ambulantní služby.

http://www.vujh.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Kutná Hora

Výchovný ústav v Kutné Hoře je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy pro chlapce od 15ti let věku. Adresa: Hloušecká 279, 284 01, Kutná Hora

http://www.vukh.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště

Základním cílem a posláním Výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na úspěšné a aktivní zařazení dítěte do praktického života po ukončení pobytu v zařízení.

http://www.vychovnyustavoboriste.cz/

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Žulová

Výchovný ústav je zařízení s oddělením pro děti připravující se na povolání /dívky/ a oddělení s výchovně léčebnou péčí pro chlapce experimentující s návykovými látkami nebo drogově závislé. Hlavní účel a předmět činnosti je péče o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.

http://www.vuzulova.cz/

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí

Výchovný ústav poskytuje péči dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

http://www.vuvm.cz/

Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno

Zařízení nabízí předškolní vzdělávání s rozšířenou individuální logopedickou péčí, základní vzdělávání s rozšířenou logopedickou péčí, mimoškolní aktivity včetně rehabilitace, ubytování, školní stravování, psychologické a logopedické poradenství, reedukaci řečových vad, přednáškovou a vzdělávací činnost, metodiku logopedické a výchovné práce.

http://www.zslogo.cz/

Základní škola a Střední škola Březejc, Sviny

Školy poskytují výchovu a vzdělání žákům převážně s kombinací postižení. U všech žáků je hlavním typem postižení mentální retardace, která je ve většině případů  kombinována s postižením tělesným. Výuka žáků probíhá ve čtyřech typech škol - v základní škole (1 třída pro žáky s narušenou komunikační schopností),  základní škole speciální, praktické škole jednoleté a dvouleté a v dvouletém učebním oboru Tkalcovské práce. Do praktických škol a na učební obor mohou žáci nastoupit i s časovým odstupem od ukončení povinné školní docházky.

http://www.skoly-brezejc.cz/

Základní škola pro tělesně postižené, Opava

Zařízení poskytuje vzdělání žákům se zdravotním postižením v základní škole pro tělesně postižené, v základní škole praktické a v základní škole speciální. Dále nabízí žákům zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytuje stravování ve školní jídelně.

http://www.skolaprotp.cz/

Zařízení pro děti - cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Praha 5

Hlavní náplní zařízení je integrace nezletilých dětí-cizinců bez doprovodu v České republice při zachování, pochopení a respektování jejich sociálních, etnických, kulturně-historických a náboženských zvyklostí.

http://zdcpraha.cz/