Aktuální informace z MŠMTDatabáze výstupů projektů OP VK nabízí učební materiály i hry

Začátkem července 2015 byla spuštěna Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jde o veřejně přístupný portál, který umožňuje všem zájemcům prohlížet, stahovat a za určitých podmínek i bezplatně využívat výstupy. V databázi jsou výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry a podobně. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi a nyní jsou využitelné pro účely vzdělávání. Databáze výstupů projektů OP VK je dostupná přes webový portál OP VK (www.op-vk.cz), případně přes odkaz http://databaze.op-vk.cz

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/databaze-vystupu-projektu-op-vk-nabizi-ucebni-materialy-i?lang=1&ref=m&source=email

Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti při Národním ústavu pro vzdělávání připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Obsahuje anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů.  Materiály byly vybírány podle následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost, kvalita, osobní dobrá zkušenost a také dostupnost. Katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti. Katalog je k dispozici na metodickém portálu rvp.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/katalog-materialu-pro-rozvoj-financni-gramotnosti?lang=1&ref=m&source=email

Kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Faktický rozpor mezi teoretickými požadavky zákona a reálnou situací v praxi je zohledněn v § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 197/2014 Sb. 

http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Metodicka-informace-kvalifikovanost-dle-zakona-o-p

Plnění povinné školní docházky v zahraničí - základní informace

Platí pro všechny žáky - občany ČR, bez ohledu na místo pobytu.  Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí. Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky.

Základní informace o podmínkách plnění povinné školní docházky naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-zakladni?lang=1&ref=m&source=email

Právo svobody projevu ve školách

MŠMT zveřejnilo sdělení k právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních. Podle něj je každému člověku  zaručeno právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru (viz mj. čl. 16 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.). Toto právo není neomezené, omezeno může být na základě zákona, sleduje-li takové omezení legitimní cíl a je v demokratické společnosti nezbytné. Tím se rozumí ochrana jiných práv, do nichž nesmí projev náboženského vyznání zasahovat. Školní řád nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami a znamenala omezení nad rámec výše uvedených výjimek.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravo-svobody-projevu-ve-skolach-sdeleni-msmt-rijen-2014?lang=1&ref=m&source=email

Přehled vysokých škol v ČR

Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3?lang=1&ref=m&source=email

Soubor pedagogicko-organizačních informací 2016-2017

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2016/2017.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-2016-2017?highlightWords=SOUBOR+PEDAGOGICKO+ORGANIZA%C4%8CN%C3%8DCH+INFORMAC%C3%8D