Aktuální informace z MŠMTOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

https://opvvv.msmt.cz/default.aspx

Finanční gramotnost

Odborná skupina pro podporu finanční gramotnosti při Národním ústavu pro vzdělávání připravila pro učitele Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Obsahuje anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů.  Materiály byly vybírány podle následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost, kvalita, osobní dobrá zkušenost a také dostupnost. Katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti. Katalog je k dispozici na metodickém portálu rvp.cz

Metodický portál Finanční gramotnost

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2939

Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnost

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/katalog-materialu-pro-rozvoj-financni-gramotnosti?lang=1&ref=m&source=email

Kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Faktický rozpor mezi teoretickými požadavky zákona a reálnou situací v praxi je zohledněn v § 22 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 197/2014 Sb. 

http://www.csicr.cz/cz/Poradna-QL/Poradna/Informace-pro-skoly/Metodicka-informace-kvalifikovanost-dle-zakona-o-p

Plnění povinné školní docházky v zahraničí

Platí pro všechny žáky - občany ČR, bez ohledu na místo pobytu.  Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí. Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky.

Základní informace o podmínkách plnění povinné školní docházky naleznete zde:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/plneni-povinne-skolni-dochazky-v-zahranici-od-1-9-2017

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

https://www.mzv.cz/cesi_v_zahranici/cz/uvodni_slovo.html

 

Právo svobody projevu ve školách

MŠMT zveřejnilo sdělení k právu svobodně projevovat své náboženství nebo víru v kontextu pravidel teoretické a praktické výuky ve školách a školských zařízeních. Podle něj je každému člověku  zaručeno právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru (viz mj. čl. 16 Listiny základních práv a svobod, ústavní zákon č. 23/1991 Sb.). Toto právo není neomezené, omezeno může být na základě zákona, sleduje-li takové omezení legitimní cíl a je v demokratické společnosti nezbytné. Tím se rozumí ochrana jiných práv, do nichž nesmí projev náboženského vyznání zasahovat. Školní řád nesmí obsahovat žádná ustanovení, která by byla v rozporu s ústavně zaručenými právy a svobodami a znamenala omezení nad rámec výše uvedených výjimek.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/pravo-svobody-projevu-ve-skolach-sdeleni-msmt-rijen-2014?lang=1&ref=m&source=email

Přehled vysokých škol v ČR

Seznam všech veřejných, státních, soukromých, zahraničních a poboček zahraničních vysokých škol v České republice, které mohou na jejím území poskytovat vysokoškolské vzdělání, včetně odkazů na jejich webové stránky.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3?lang=1&ref=m&source=email

Soubor pedagogicko-organizačních informací 2019 - 2020

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/soubor-pedagogicko-organizacnich-informaci-na-skolni-rok-3