Grantové příležitostiErasmus +

logo_csErasmus + slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a podporuje také sport. Do programu se mohou zapojit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací. Lze z něj poskytnout finanční prostředky na partnerství vzdělávacích zařízení, mládežnických organizací, podniků, místních a regionálních úřadů a nevládních organizací, jakož i na reformy v členských státech s cílem modernizovat vzdělávání a odbornou přípravu, podpořit inovace, podnikatelské schopnosti a zaměstnanost.

Erasmus+ je rozdělen na tři klíčové akce: Vzdělávací mobilita – KA 1, Strategická partnerství – KA 2, Podpora reforem vzdělávací politiky – KA 3

http://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_cs.htm

Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)

logo_csStrukturální fondy sestávají ze dvou složek:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR), který poskytuje finanční podporu pro rozvoj a strukturální změny v celé EU
  • Evropský sociální fond (ESF)

Další tři fondy jsou:

  • Fond soudržnosti, který podporuje výhradně méně rozvinuté členské státy,
  • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV),
  • Evropský námořní a rybářský

Evropské strukturální a investiční fondy disponují v období 2014–2020 rozpočtem ve výši 454 miliard eur, a jsou tak hlavním nástrojem investiční politiky Evropské unie. Země EU spravují finanční prostředky decentralizovaně, formou sdíleného řízení. Všech 5 strukturálních a investičních fondů EU se řídí jedním souborem předpisů. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Uvod

Evropský sociální fond (ESF)

logo_csESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů apod.

http://www.esfcr.cz/

Horizont 2020

logo_cs

Horizont 2020 je největší výzkumný a inovační program EU. Jeho cílem je přenos zásadních myšlenek z laboratoře na trh. Na sedmileté období (2014 až 2020) jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 80 miliard EUR s cílem přilákat další, soukromé a vnitrostátní veřejné investice. Horizont 2020 má politickou podporu evropských představitelů a členů Evropského parlamentu. Přiřadili jí proto ústřední místo v Evropě 2020: strategii pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

http://www.h2020.cz/cs

Interreg Central Europe - Program nadnárodní spolupráce

logo_cs

Program navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tzv. Central Europe realizovaný v programovém období 2007-2013. Týká se těchto států: Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko. Cílem je řešení společných problémů nadnárodního významu. Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru.

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace

http://www.interreg-central.eu/

Mezinárodní visegrádský fond (MVF)

logo_cs

Mezinárodní visegrádský fond (MVF) byl založen v roce 2000. Členy jsou země tzv. Visegrádské čtyřky (V4): Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Úředním jazykem MVF je angličtina. Fond má za cíl přispívat k rozvíjení spolupráce mezi členskými státy v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.

http://visegradfund.org/home/

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond

Národní portál pro evropský výzkum

logo_cs

Národní portál pro evropský výzkum je iniciativou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Webový portál má za cíl přehledně prezentovat a soustředit dokumenty vztahující se k Evropskému výzkumnému prostoru (European Research Area, ERA). Web představuje jednotlivá výzkumná odvětví i mechanismy financování výzkumu a vývoje ze strany Evropské komise a dalších subjektů.

http://www.evropskyvyzkum.cz/cs