Vzdělávání, odborná příprava, mládež EUBoloňský proces - Vysokoškolské vzdělávání

logo_csCílem tzv. boloňského procesu a vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání je usnadnit přecházení mezi jednotlivými vzdělávacími systémy evropských zemí pomocí jednotných norem kvality, srovnatelných kvalifikací a vzájemného uznávání úseků studia absolvovaných na různých školách.

http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_cs.htm

CEDEFOP (Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy)

logo_cs

Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) je evropská agentura mající za úkol přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v zemích Evropské unie. Jako referenční centrum EU poskytuje členským státům, sociálním partnerům a asociovaným zemím (Norsku a Islandu) nejrůznější informace zaměřené na porozumění vývoji v odborném vzdělávání, rozvoji lidských zdrojů a navazujících oblastech.

http://www.cedefop.europa.eu/

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cedefop-evropske-stredisko-pro-rozvoj-odborne-pripravy

Europass – normalizovaný formát životopisu

logo_csEuropass je soubor dokumentů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Cílem je pomoci lidem ucházejícím se o zaměstnání prezentovat své dovednosti a kvalifikaci. Zaměstnavatelům umožní lépe porozumět rozsahu a typu kvalifikace, kterou uchazeči získali v zahraničí, a zároveň pracovníkům usnadní podávat žádost o zaměstnání v zahraničí. Má jednotný celoevropský formát.

Národní centrum Europass ČR: http://www.europass.cz/

Email: europass@nuv.cz Adresa: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10

http://europass.cedefop.europa.eu/cs/documents/curriculum-vitae

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

logo_csNadace působí v rámci politik vně vztahů Evropské unie (EU) a jejím cílem je pomáhat třetím zemím s lepším rozvojem lidského kapitálu. Proto se snaží podporovat přístup k celoživotnímu učení a rozvoji dovedností a schopností.

http://www.et2020.cz/

Evropská spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (Education and training 2020)

logo_csPublikace je součástí edice Politiky Evropské unie. Rukopis byl aktualizován v listopadu 2014 a je ke stažení níže:

ET 2020 Strategický rámec ve vzdělávání a odborné přípravě

Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy

V listopadu 2015 přijaly Rada EU a Evropská komise zprávu o pokroku dosaženém při naplňování cílů stanovených ve Strategickém rámci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy přijatém roku 2009 („ET 2020“) a s ním úzce spojenými cíli uvedenými ve strategii Evropa 2020. Zpráva obsahuje pracovní program na příštích pět let, který se zaměřuje na šest prioritních oblastí: rozvíjení relevantních a vysoce kvalitních dovedností prostřednictvím celoživotního učení; prosazování inkluzivního vzdělávání, rovnosti a nediskriminace; otevřenější a inovativnější vzdělávání s plným přijetím digitálního věku; posílení podpory učitelů a školitelů; zvýšení transparentnosti dovedností a kvalifikací za účelem usnadnění dalšího učení a mobility; podpora udržitelných investic, kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy.

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14440-2015-REV-1/cs/pdf

Refernet

logo_cs

ReferNet je strukturovaná síť, kterou založilo Evropské středisko pro rozvoj odborné přípravy (Cedefop). Jejím úkolem je poskytovat kvalitní informace z oblasti odborného vzdělávání a přípravy, včetně dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikací a širších podmínek pro fungování vzdělávacích systémů v Evropské unii. Za tímto účelem je v každé členské zemi ReferNetu vytvořeno konsorcium klíčových institucí zabývající se odborným vzděláváním, což umožňuje decentralizovaný přístup k výměně informací. Česká republika je členem sítě ReferNet od roku 2004.CCEDEFOPedefop

http://www.refernet.cz/

Síť Eurydice

logo_csEurydice je evropská informační síť, která sbírá, sleduje, zpracovává a šíří spolehlivé a snadno srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě.

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

http://www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-eurydice/o-eurydice/

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)

logo_cs

Společný evropský referenční rámec poskytuje v celé Evropě obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd. V úplnosti popisuje, co se musí studenti naučit, aby užívali jazyka ke komunikaci, jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet. Rámec definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stádiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta.

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky

Youthpass (Pas mládeže)

logo_cs

Youthpass je oficiální certifikát, který potvrzuje účast na projektu podpořeném z programu Erasmus+ Mládež v akci. Jde o nástroj pro účastníky, jehož pomocí mohou popsat, co během projektu dělali a co se naučili. Vydává se pro účastníky schválených projektů v rámci akcí Mezinárodní výměny mládeže, Evropské dobrovolné služby a  aktivit  jako školicí kurzy, semináře. Dále je také určen organizátorům Iniciativ mládeže, projektů participativní demokracie a projektů na podporu evropské spolupráce v oblasti mládeže realizovaných v rámci programu E+ Mládež v akci. Certifikáty se vyplňují online na webové stránce www.youthpass.eu.

https://www.youthpass.eu/cs/youthpass/